ผผส๕ึงณึ ธถเ>>>
· ฮาหพิฺกถบธฝำ21สภผอกคอ๘ย็ฟ์ตกทิำึพษฯตฤ
 
· นุำฺต็ศตฤฮ๓ว๘
 
· ต็ศตฤทึภเบอณฃสถ
 
· ต็ศฦ๗ณฃสถ
 
· ต็ศฦ๗ตฤักำรทฝทจณฃสถ
 
· ทจภญต็ศะกณฃสถ
 
· ึยนใด๓ะยภฯฟอปงฃก
 
· ฑพนซหพำ๋กถบธฝำฃฒฃฑสภผออ๘กทฝแฮชีฝยิป๏ฐ้!
 
 
ฒ๚ฦทอฦผ๖
RoHS ปทฑฃต็ศฦ๗
X2-MPX ต็ศ
CBB81 ต็ศ
CBB90 ต็ศ
Cl21 ต็ศ
CBB21 ต็ศ
CL223X ต็ศ
Cl11 ต็ศ
     
   
 
Copyright © 2011 ษ๎ฺสะหณต็อจฟฦผผำะฯนซหพกกตุึทฃบนใถซสกษ๎ฺสะม๚ธว๘ฒผผชี๒ณคม๚นคาตว๘กกำสฑเฃบ518000กก
ต็ปฐฃบ0755-84703611 กกดซีๆฃบ0755-84703326กกิมICPฑธ09000203บล
กกตใป๗ีโภ๏ธ๘ฮาทขฯ๛ฯข