ื๎ะยฒ๚ฦท ธถเ>>>
RoHS ปทฑฃต็ศฦ๗

X2-MPX ต็ศ

CBB81 ต็ศ

 
 
ฒ๚ฦทฝ้ษ

ตใป๗ทลด๓ฒ้ฟด

ร๛กกณฦ:
Cl11 ต็ศ
นๆกกธ๑:
Cl11[MEl]

ฒ๚ฦทฝ้ษ:
ฮชฮธะฝแนนฃฌำรพ๕ฅฑกฤคื๗ฮชต็ฝ้ึสบอยมฒญฮชต็ผซศฦึฦถ๘ณษฃฌตผฯ฿ฒษำรถฦฮอญฐธึฯ฿ฃฌสนำรปทั๕ส๗ึฌฐทโกฃ

ฬุตใฃบ

ก๖ ฬๅปะก,ึุมฟวแฃป
ก๖ ฮศถจะิบร,ฟษฟฟะิธ฿
ก๖ าฯ฿ึฑฝำตใบธำฺต็ผซฃฌห๐บฤะกฃป
ก๖ นใทบำรำฺต็สำป๚ฃฌสียผป๚ฃฌVCDผฐธ๗ึึอฌะํฦ๗ฒฤต็ืำาวฦ๗ตฤึฑม๗ฃฌย๖ถฏต็ยทึะฃป

ผผส๕าชว๓ฃบ

าำรฑ๊ืผ GB6349-86
ฦ๘บ๒ภเฑ๐ 40/85/21
ถ๎ถจต็ัน 63Vกข100Vกข250Vกข400Vกข630Vกข1000Vกข1000V
ต็ศมฟทถฮง 0.001-0.47ฆฬF
ต็ศมฟฦซฒ๎ กภ5%ฃจJฃฉฃฌกภ10%ฃจKฃฉฃฌกภ20%ฃจMฃฉ
ฤอต็ัน ก1.0%(20กๆฃฌ1KHZ)
ห๐บฤฝวีวะ 2UR(5s)
พ๘ิตต็ื่ ก30000Mฆธ ฃจCRก0.1ฆฬF)
ก10000Mฆธ ฃจCR>0.1ฆฬF)
(20กๆฃฌ1min)

     
   
 
Copyright © 2011 ษ๎ฺสะหณต็อจฟฦผผำะฯนซหพกกตุึทฃบนใถซสกษ๎ฺสะม๚ธฺว๘ผชปชฝึตภหฎพถษ็ว๘ฯธ๖ฆนคาตว๘2ถฐ5ยฅ503กกำสฑเฃบ518000กก
ต็ปฐฃบ0755-84703611 กกดซีๆฃบ0755-84703326กกิมICPฑธ09000203บล
กกตใป๗ีโภ๏ธ๘ฮาทขฯ๛ฯข