ื๎ะยฒ๚ฦท ธถเ>>>
RoHS ปทฑฃต็ศฦ๗

X2-MPX ต็ศ

CBB81 ต็ศ

 
 
ฒ๚ฦทฝ้ษ

ตใป๗ทลด๓ฒ้ฟด

ร๛กกณฦ:
CBB21 ต็ศ
นๆกกธ๑:
CBB21

ฒ๚ฦทฝ้ษ:
ฮชฮธะฝแนนฃฌำรฝ๐ส๔ปฏพ๕ฅฑกฤคื๗ฮชตใฝ้ึส/ต็ผซศฦึฦถ๘ณษฃฌตผฯ฿ฒษำรถฦฮอญฐธึฯ฿ฃฌสนำรปทั๕ส๗ึฌฐทโกฃ

 
ฬุตใฃบ

ก๖ ธ฿ฦตห๐บฤะกฃฌฟนย๖ณๅฤมฆวฟฃฌสนำรำฺฝฯด๓ต็ม๗ฃป
ก๖ พ๘ิตต็ื่ธ฿ฃฌืิำ๚ะิบรกขสูรณคฃป
ก๖ สสำรำฺึฑม๗บอVHFผถะลบลบอธ๔ึฑม๗กขลิยทบอ๑๎บฯฃป
ก๖ นใทบำรำฺธ฿ฦตกขึฑม๗กขฝปม๗บอย๖ณๅต็ยทึะฃป

ผผส๕าชว๓ฃบ

าำรฑ๊ืผ Gb10190-88ฃจIEC60384-16ฃฉ
ฦ๘บ๒ภเฑ๐ 40/85/21
ถ๎ถจต็ัน 100/160Vกข250Vกข400Vกข630V
ต็ศมฟทถฮง 0.0033-6.8ฆฬF
ต็ศมฟฦซฒ๎ กภ5%ฃจJฃฉฃฌกภ10%ฃจKฃฉฃฌกภ20%ฃจMฃฉ
ห๐บฤฝวีวะ 1.6UR(5s)
ฤอต็ัน ก1.0%(20กๆ,1KHZ)
พ๘ิตต็ื่ ก2500Mฆธ ฃจCRก0.33ฆฬF)
ก7500s ฃจCR>0.33ฆฬF)
(20กๆฃฌ1min)

     
   
 
Copyright © 2011 ษ๎ฺสะหณต็อจฟฦผผำะฯนซหพกกตุึทฃบนใถซสกษ๎ฺสะม๚ธว๘ฒผผชี๒ณคม๚นคาตว๘กกำสฑเฃบ518000กก
ต็ปฐฃบ0755-84703611 กกดซีๆฃบ0755-84703326กกิมICPฑธ09000203บล
กกตใป๗ีโภ๏ธ๘ฮาทขฯ๛ฯข