ื๎ะยฒ๚ฦท ธถเ>>>
RoHS ปทฑฃต็ศฦ๗

X2-MPX ต็ศ

CBB81 ต็ศ

 
 
ฒ๚ฦทฝ้ษ

ตใป๗ทลด๓ฒ้ฟด

ร๛กกณฦ:
CL223X ต็ศ
นๆกกธ๑:
CL223X

ฒ๚ฦทฝ้ษ:
ฝ๐ส๔ปฏพ๕ฅฤคื๖ต็ฝ้ึส/ต็ผซพํศฦถ๘ณษฃฌตผฯ฿ฒษำรถฦฮอญฐธีฯ฿ตฅฯ๒าณ๖ฃฌพุะอื่ศผหมฯอโฟวบอื่ศผปทั๕ส๗ึฌทโืฐกฃ

ฬุตใฃบ

ก๖ ฬๅปะกฃฌึุมฟวแฃฌศมฟทถฮงนใฃฌฑศยสศมฟด๓ฃป
ก๖ มผบรตฤืิำ๚ะิฃฌสนำรสูรณคฃป
ก๖ สนำรำฺึฑม๗บอVHFผถะลบลตฤธ๔ึฑม๗กขลิยทกข๑๎บฯกขยหฒจตศฃป
ก๖ ฬุษซสนำรำฺฒสต็กขณฬฟุฝปปปป๚กขพำรี๛ป๚กขต็บธป๚ผฐด๓นฆยสต็ิดตศฃป

ผผส๕าชว๓ฃบ

าำรฑ๊ืผ IEC60384-2ฃฌGB/T7332-1966
ฦ๘บ๒ภเฑ๐ 40/85/21
ถ๎ถจต็ัน 50V/63Vกข100Vกข250Vกข400Vกข630V
ต็ศมฟทถฮง 1000PF-1.0ฆฬF
ต็ศมฟฦซฒ๎ กภ5%ฃจJฃฉฃฌกภ10%ฃจKฃฉฃฌกภ20%ฃจMฃฉ
ห๐บฤฝวีวะ ก1.0%(20กๆ,1KHZ)
ฤอต็ัน 1.6UR(5s)
พ๘ิตต็ื่ C>0.33ฆฬF Cก0.33ฆฬF
UR>100V URก100V UR>100V URก100V
2500S 1250S 7500Mฆธ 3750Mฆธ

     
   
 
Copyright © 2011 ษ๎ฺสะหณต็อจฟฦผผำะฯนซหพกกตุึทฃบนใถซสกษ๎ฺสะม๚ธฺว๘ผชปชฝึตภหฎพถษ็ว๘ฯธ๖ฆนคาตว๘2ถฐ5ยฅ503กกำสฑเฃบ518000กก
ต็ปฐฃบ0755-84703611 กกดซีๆฃบ0755-84703326กกิมICPฑธ09000203บล
กกตใป๗ีโภ๏ธ๘ฮาทขฯ๛ฯข