ื๎ะยฒ๚ฦท ธถเ>>>
RoHS ปทฑฃต็ศฦ๗

X2-MPX ต็ศ

CBB81 ต็ศ

 
 
ฒ๚ฦทฝ้ษ

ตใป๗ทลด๓ฒ้ฟด

ร๛กกณฦ:
X2-MPX ต็ศ
นๆกกธ๑:
X2-MPX

ฒ๚ฦทฝ้ษ:
ฮชฮธะฝแนนฃฌำรฝ๐ส๔ปฏพ๕ฅฑกฤคื๗ฮชต็ฝ้ึสบอยมฒญฮชต็ผซศฦึฦถ๘ณษฃฌตผฯ฿ฒษำรถฦฮอญฐธึฯ฿ฃฌสนำรปทั๕ส๗ึฌฐทโกฃ

ฬุตใฃบ

ก๖ หมฯอโฟวทโืฐฃฌอโนาปึยะิบรฃป
ก๖ ธ฿ฦตห๐บฤะกฃฌฤณะิุฝฯด๓ต็ม๗ฃป
ก๖ พ๘ิตต็ื่ธ฿ฃฌืิำ๚ะิบรฃฌสูรณคฃป
ก๖ ฤณะส2.5KVตฤย๖ณๅต็ันฃฌส๔X2ภเฃป
ก๖ สนำรำฺต็ิดฟ็ฯ฿ฝติ๋าึึฦธษศลต็ยทฃฌผฐฦไห๛ฝปม๗ณกบฯฃป

ผผส๕าชว๓ฃบ

าำรฑ๊ืผ GB7336-87
ฦ๘บ๒ภเฑ๐ 40/85/21
ถ๎ถจต็ัน 100/160Vกข250Vกข400Vกข630V
ต็ศมฟทถฮง 0.0047-10.0ฃ๕F
ต็ศมฟฦซฒ๎ กภ5%ฃจJฃฉฃฌกภ10%ฃจKฃฉฃฌกภ20%ฃจMฃฉ
ฤอต็ัน ก1.0%(20กๆฃฌ1KHZ)
ห๐บฤฝวีวะ 1.6UR(5s)
พ๘ิตต็ื่ ก7500Mฆธ ฃจCRก0.33ฆฬF)
ก2500S ฃจCR>0.33ฆฬF)
(20กๆฃฌ1min)

     
   
 
Copyright © 2011 ษ๎ฺสะหณต็อจฟฦผผำะฯนซหพกกตุึทฃบนใถซสกษ๎ฺสะม๚ธว๘ฒผผชี๒ณคม๚นคาตว๘กกำสฑเฃบ518000กก
ต็ปฐฃบ0755-84703611 กกดซีๆฃบ0755-84703326กกิมICPฑธ09000203บล
กกตใป๗ีโภ๏ธ๘ฮาทขฯ๛ฯข