ื๎ะยฒ๚ฦท ธถเ>>>
RoHS ปทฑฃต็ศฦ๗

X2-MPX ต็ศ

CBB81 ต็ศ

 
 
ศหฒลีะฦธ
าตฮ๑ิฑ
ทข ฒผ สฑ ผไฃบ 2011-4-23 ำะ ะง ฦฺฃบ ณคฦฺ
ีะ ฦธ ถิ ฯ๓ฃบ าตฮ๑ิฑ
นค ื๗ ตุ ตใฃบ ษ๎ฺ
ีะ ฦธ ศห สฃบ 2-3ศหศห
ฯ๊ ฯธ ฤฺ ศฃบ
ำะพญั้ี฿ำลฯศกฃฯ๊ว๋ว๋ำ๋ฮาหพต็ปฐมชฯตกฃ

ฯ๚สพญภํ
ทข ฒผ สฑ ผไฃบ 2011-4-26 ำะ ะง ฦฺฃบ าปธ๖ิย
ีะ ฦธ ถิ ฯ๓ฃบ ฯ๚สพญภํ
นค ื๗ ตุ ตใฃบ นใึ
ีะ ฦธ ศห สฃบ ฃฑศหศห
ฯ๊ ฯธ ฤฺ ศฃบ
ำะพญั้ี฿ำลฯศฃก

าตฮ๑ิฑ
ทข ฒผ สฑ ผไฃบ 2024-5-31 ำะ ะง ฦฺฃบ ณคฦฺ
ีะ ฦธ ถิ ฯ๓ฃบ าตฮ๑ิฑ
นค ื๗ ตุ ตใฃบ ษ๎ฺ
ีะ ฦธ ศห สฃบ 2ศห
ฯ๊ ฯธ ฤฺ ศฃบ
1กขถิฯ๚สนคื๗ำะฝฯธ฿ตฤศศว้ฃป
2กข20-35ึห๊ฃฌ1ฤ๊าิษฯฯ๚สะะาตดำาตพญั้ฃฌำะต็ืำิชฦ๗ผฯ๚สพญั้ี฿ำลฯศฟผยว;
2กขพ฿ำะฝฯบรตฤนตอจฤมฆบอำ๏ัิฑํด๏ฤมฆฃป
3กขำะืฌวฎำ๛อ๛ฃฌิธดำสยฯ๚สนคื๗ตฤำฆฝ์ฑฯาตษ๚าฒฟษฟผยวฃป
4กขด๓ืจาิษฯังภ๚ฃป
5กขฝำสณ๖ฒ๎กฃ


ฯ๚สพญภํ
ทข ฒผ สฑ ผไฃบ 2024-5-31 ำะ ะง ฦฺฃบ าปธ๖ิย
ีะ ฦธ ถิ ฯ๓ฃบ ฯ๚สพญภํ
นค ื๗ ตุ ตใฃบ ษ๎ฺ
ีะ ฦธ ศห สฃบ 2ศห
ฯ๊ ฯธ ฤฺ ศฃบ
1กขถิฯ๚สนคื๗ำะฝฯธ฿ตฤศศว้ฃป
2กข20-35ึห๊ฃฌ1ฤ๊าิษฯฯ๚สะะาตดำาตพญั้ฃฌำะต็ืำิชฦ๗ผฯ๚สพญั้ี฿ำลฯศฟผยว;
2กขพ฿ำะฝฯบรตฤนตอจฤมฆบอำ๏ัิฑํด๏ฤมฆฃป
3กขำะืฌวฎำ๛อ๛ฃฌิธดำสยฯ๚สนคื๗ตฤำฆฝ์ฑฯาตษ๚าฒฟษฟผยวฃป
4กขด๓ืจาิษฯังภ๚ฃป
5กขฝำสณ๖ฒ๎กฃ


     
   
 
Copyright © 2011 ษ๎ฺสะหณต็อจฟฦผผำะฯนซหพกกตุึทฃบนใถซสกษ๎ฺสะม๚ธฺว๘ผชปชฝึตภหฎพถษ็ว๘ฯธ๖ฆนคาตว๘2ถฐ5ยฅ503กกำสฑเฃบ518000กก
ต็ปฐฃบ0755-84703611 กกดซีๆฃบ0755-84703326กกิมICPฑธ09000203บล
กกตใป๗ีโภ๏ธ๘ฮาทขฯ๛ฯข