ื๎ะยฒ๚ฦท ธถเ>>>
RoHS ปทฑฃต็ศฦ๗

X2-MPX ต็ศ

CBB81 ต็ศ

 
 
มชฯตฮารว

ษ๎ฺสะหณต็อจฟฦผผำะฯนซหพ

ต็กกปฐฃบ 0755-84703611

ดซกกีๆฃบ 0755-84703326

ตุกกึทฃบ นใถซสกษ๎ฺสะฒผผชี๒ณคม๚ดๅนคาตว๘
 
ำสกกฑเฃบ 518000

อ๘กกึทฃบ www.szscap.com

ำสกกฯไฃบ 81047765@163.com

มชฯตศหฃบ ฮโฯศษ๚   13923774338

ิฺฯ฿QQฃบ1002578272

     
   
 
Copyright © 2011 ษ๎ฺสะหณต็อจฟฦผผำะฯนซหพกกตุึทฃบนใถซสกษ๎ฺสะม๚ธฺว๘ผชปชฝึตภหฎพถษ็ว๘ฯธ๖ฆนคาตว๘2ถฐ5ยฅ503กกำสฑเฃบ518000กก
ต็ปฐฃบ0755-84703611 กกดซีๆฃบ0755-84703326กกิมICPฑธ09000203บล
กกตใป๗ีโภ๏ธ๘ฮาทขฯ๛ฯข