ื๎ะยฒ๚ฦท ธถเ>>>
RoHS ปทฑฃต็ศฦ๗

X2-MPX ต็ศ

CBB81 ต็ศ

 
 
ฒ๚ฦทฝ้ษ

ตใป๗ทลด๓ฒ้ฟด

ร๛กกณฦ:
CBB90 ต็ศ
นๆกกธ๑:
CBB90

ฒ๚ฦทฝ้ษ:
ฮชฮธะฝแนนฃฌฒษำรพฑ๛ฯกฑกฤคื๗ต็ฝ้ึสบอพึฌหซรๆฝ๐ส๔ปฏฑกฤคฮชต็ผซพํศฦถ๘ณษฃฌตผฯ฿ฒษำรถฦฮอญะพฯ฿ฃฌอโฒใำรPBTพึฌมศด๘ฐน, มฝาณ๖ถหรๆำรปทั๕ส๗ึฌรทโกฃ
ฬุตใฃบ

ก๖ ืิำ๚ะิบรฃฌำลา์ตฤบรฦทะิฤฃฌธ฿ฟษฟฟะิฃป
ก๖ ต็ธะมฟตอฃฌต็ม๗ด๓ฃฌdv/dtึตธ฿
ก๖ ำลา์ตฤฮสีิำฒจบอยหณธษศละงำฆฃป
ก๖ สนำรำฺธ฿ฦตฃฌธ฿ันฃฌด๓ต็ม๗ต็ยทึะฃฌศ็ฃบUPSด๓นฆยสฟชนุต็ิดกขต็บธป๚ฃฌธ฿ฦตด๓นฆยสต็ป๚ตศฃป

ผผส๕าชว๓ฃบ

ถ๎ถจต็ัน 1000VDC-3000VDC
ถ๎ถจศมฟ 0.01-4.7ฃ๕F
ื๎ด๓dv/dt 190-2580dv/dt
ื๎ด๓ต็ม๗ 200-1000A
ฦฝพ๙ต็ม๗ >20A
ESRฃจ10ฃฉ ก60ฆธ
ESL ก40NH
ฤอต็ัน 1.6UR(5s)
ห๐บฤฝวีวะ ก0.08%(20กๆฃฌ10KHZ)
พ๘ิตต็ื่ ก30000MฆธฃจCRก0.33ฆฬF)
ก10000s ฃจCR>0.33ฆฬF)

     
   
 
Copyright © 2011 ษ๎ฺสะหณต็อจฟฦผผำะฯนซหพกกตุึทฃบนใถซสกษ๎ฺสะม๚ธฺว๘ผชปชฝึตภหฎพถษ็ว๘ฯธ๖ฆนคาตว๘2ถฐ5ยฅ503กกำสฑเฃบ518000กก
ต็ปฐฃบ0755-84703611 กกดซีๆฃบ0755-84703326กกิมICPฑธ09000203บล
กกตใป๗ีโภ๏ธ๘ฮาทขฯ๛ฯข