ผผส๕ึงณึ ธถเ>>>
· ฮาหพิฺกถบธฝำ21สภผอกคอ๘ย็ฟ์ตกทิำึพษฯตฤ
 
· นุำฺต็ศตฤฮ๓ว๘
 
· ต็ศตฤทึภเบอณฃสถ
 
· ต็ศฦ๗ณฃสถ
 
· ต็ศฦ๗ตฤักำรทฝทจณฃสถ
 
· ทจภญต็ศะกณฃสถ
 
· ึยนใด๓ะยภฯฟอปงฃก
 
· ฑพนซหพำ๋กถบธฝำฃฒฃฑสภผออ๘กทฝแฮชีฝยิป๏ฐ้!
 
 
ฒ๚ฦทึะะฤ
RoHS ปทฑฃต็ศฦ๗
ะอ    บล: RoHS ปทฑฃต็ศฦ๗
0
X2-MPX ต็ศ
ะอ    บล: X2-MPX
ฮชฮธะฝแนนฃฌำรฝ๐ส๔ปฏพ๕ฅฑกฤคื๗ฮชต็ฝ้ึสบอ…
0
CBB81 ต็ศ
ะอ    บล: CBB81[PPS]
ฮชฮธะฝแนนฃฌำรฝ๐ส๔ปฏพ๕ฅฑกฤคื๗ฮชต็ฝ้ึสบอ…
0
CBB90 ต็ศ
ะอ    บล: CBB90
ฮชฮธะฝแนนฃฌฒษำรพฑ๛ฯกฑกฤคื๗ต็ฝ้ึสบอพึฌ…
0
Cl21 ต็ศ
ะอ    บล: Cl21[MEF]
ฮชฮธะฝแนนฃฌำรฝ๐ส๔ปฏพ๕ฅฑกฤคื๗ฮชตใฝ้ึส/…
0
CBB21 ต็ศ
ะอ    บล: CBB21
ฮชฮธะฝแนนฃฌำรฝ๐ส๔ปฏพ๕ฅฑกฤคื๗ฮชตใฝ้ึส/…
0
CL223X ต็ศ
ะอ    บล: CL223X
ฝ๐ส๔ปฏพ๕ฅฤคื๖ต็ฝ้ึส/ต็ผซพํศฦถ๘ณษฃฌตผฯ฿…
0
Cl11 ต็ศ
ะอ    บล: Cl11[MEl]
ฮชฮธะฝแนนฃฌำรพ๕ฅฑกฤคื๗ฮชต็ฝ้ึสบอยมฒญฮช…
0

นฒ8ฯ๎กกตฺ1/1าณกก

     
   
 
Copyright © 2011 ษ๎ฺสะหณต็อจฟฦผผำะฯนซหพกกตุึทฃบนใถซสกษ๎ฺสะม๚ธว๘ฒผผชี๒ณคม๚นคาตว๘กกำสฑเฃบ518000กก
ต็ปฐฃบ0755-84703611 กกดซีๆฃบ0755-84703326กกิมICPฑธ09000203บล
กกตใป๗ีโภ๏ธ๘ฮาทขฯ๛ฯข