ื๎ะยฒ๚ฦท ธถเ>>>
RoHS ปทฑฃต็ศฦ๗

X2-MPX ต็ศ

CBB81 ต็ศ

 
 
ฒ๚ฦทฝ้ษ

ตใป๗ทลด๓ฒ้ฟด

ร๛กกณฦ:
RoHS ปทฑฃต็ศฦ๗
นๆกกธ๑:
RoHS ปทฑฃต็ศฦ๗

ฒ๚ฦทฝ้ษ:
กกกกลทรหำฺ2003ฤ๊1ิย27ศีำษนูทฝีสฝฐไฒผRoHSฃจผดกถฝ๛ึนิฺต็ืำต็ฦ๘ฒ๚ฦทึะสนำรฤณะฉำะถพำะบฆฮ๏ึสตฤทจนๆกทฃฉกฃนๆถจดำ2006ฤ๊7ิย1ศีฟชสผฃฌฝ๛ึนวฆบอฦไห5ึึำะถพฮ๏ึสิฺต็ืำฒ๚ฦทึะตฤะ๎าโำฆำรกฃอฌสฑถิทฯฦ๚ต็ืำฒ๚ฦทึฦถจมหวฟึฦปุสีตฤนๆถจกฃศีฑพาฒำฺ2001ฤ๊ฐไฒผฯเนุทจนๆถิต็ืำฒ๚ฦทึะตฤกฐวฆกฑฝ๘ะะปุสีิูภ๛ำรกฃรภน๚ตฤฯเนุทจนๆฃฌาชว๓ฒ๚ฦทตฤสนำรฒฤมฯึะฃฌกฐวฆกฑตฤึุมฟฐูทึฑศณฌน0.1ฃฅฑุะ่ฑธฐธฃฌถิฮฅทดษฯส๖นๆถจตฤฦ๓าตฝซดฆาิ2.5อ๒รภิชตฤทฃฟ๎กฃิฺสภฝ็ปทฑฃตฤด๓ณฑฯยฃฌ2004ฤ๊3ิยึะน๚าฒฐไฒผมหกถต็ืำะลฯขฒ๚าตฒฟฮศพทภปคนภํฐ์ทจกทฃฌีโสวึะน๚สืฒฟต็ืำะลฯขฒ๚ฦทฮศพปทพณทภึฮตฤทจยษกฃฮชา๒ำฆต็ืำฒ๚าตต๗ี๛ะ่าช,2004ฤ๊ณ๕ฃฌฮานซหพฟชสผัะทขฮวฆปฏต็ศฦ๗,าฝ๘บอธะยาปฒฟทึษ๚ฒ๚ษ่ฑธฃฌฯ๊ฯธึฦถจต็ศฦ๗ฮวฆปฏตฤษ๚ฒ๚นคาีบอนๆทถฃฌำฺ2005ฤ๊ีสฝษ๚ฒ๚ฮวฆปฏต็ศฦ๗ฯตมะฒ๚ฦทฃฌศกตรISO14001:1996ปทฑฃนภํฬๅฯตศฯึคฃฌฤฟวฐฮานซหพห๙ำะฯตมะนๆธ๑ต็ศฦ๗พ๙สตฯึด๓ล๚มฟฮวฆปฏษ๚ฒ๚ฃฌม์ฯศน๚ฤฺอฌะะาตฦไหฦ๓าตกฃฒ๚ฦทด๓มฟึฑฝำณ๖ฟฺน๚อโผฐน๚ฤฺสะณกกฃฮวฆปฏต็ศฦ๗ตฤSGSผ์ั้ฑจธๆฟษภดต็ฯ๒ฮานซหพห๗ศกกฃ
 

     
   
 
Copyright © 2011 ษ๎ฺสะหณต็อจฟฦผผำะฯนซหพกกตุึทฃบนใถซสกษ๎ฺสะม๚ธว๘ฒผผชี๒ณคม๚นคาตว๘กกำสฑเฃบ518000กก
ต็ปฐฃบ0755-84703611 กกดซีๆฃบ0755-84703326กกิมICPฑธ09000203บล
กกตใป๗ีโภ๏ธ๘ฮาทขฯ๛ฯข