ื๎ะยฒ๚ฦท ธถเ>>>
RoHS ปทฑฃต็ศฦ๗

X2-MPX ต็ศ

CBB81 ต็ศ

 
 
นซหพผ๒ฝ้


นซกกหพกกณงกกทฟ


กกกกษ๎ฺสะหณต็อจฟฦผผำะฯนซหพสวืจาตษ๚ฒ๚ศซฯตมะตฤฑกฤคต็ศฦ๗ตฤณงผาฃฌนซหพำตำะฯศฝ๘ตฤผผส๕ษ่ฑธกขวฟด๓ตฤัะทขฒฟรลผฐธ฿ะงตฤษ๚ฒ๚ณตผไฃฌฤ๊ษ๚ฒ๚ธ๗ภเฑกฤคต็ศฦ๗8าฺึปกฃ

กกกกฑพนซหพาัอจนISO9001ฃบ2000ึสมฟนภํฬๅฯตศฯึคฃปISO1004ฃบ1996ปทพณนภํฬๅฯตศฯึคฃฌห๙ำะนซหพฒ๚ฦทฒษำรน๚ผสฑ๊ืผป๒ฟอปงึธถจาชว๓ษ่ผฦกขษ๚ฒ๚บอผ์ฒโกฃด๓ถเสตฤต็ศฒ๚ฦทป๑ตรCQCกขตยน๚VDEกขบษภผKEMAกขรภน๚ULฃฌผำฤรด๓CULตศสฎธ๖น๚ผาฐฒศซศฯึคกฃฑพนซหพึ๗าชษ๚ฒ๚ษ่ฑธบอฒโสิาวฦ๗ดำฬจอๅกขศีฑพป๒ลทึตศน๚ผาฝ๘ฟฺฃฌึ๗าชิญฒฤมฯฒษนบืิบซน๚SKCกขตยน๚STAกขศีฑพTORAYป๒น๚ฤฺธ฿ฦทึสตฤฒฤมฯนฉำฆษฬกฃ

กกกกฑพนซหพษ๚ฒ๚ฒ๚ฦทตฤึ๗าชะอบลำะCL21ฃจMEFฃฉฯตมะฃปCBB21ฃจMPPฃฉฯตมะฃปX2-MPXฯตมะฃปCL20ฃจMET/WEAฃฉฯตมะฃปCBB20ฃจMPT/MPAฃฉฯตมะฃปCBB13ฃจPPNฃฉฯตมะฃปCBB81ฃจPPSฃฉฯตมะฃปCBB90ฃจPPHฃฉฯตมะฃปCBB91ฃจMPHฃฉฯตมะฃปCL21XฃจMMEฃฉฯตมะฃปCL21SฃจPPSฃฉฯตมะฃปCL223XฃจMMBฃฉฯตมะฃปCL21-BฃจMEBฃฉฯตมะฃปCBB21-BฃจMPBฃฉฯตมะฃปRCื้ผฃจMRCฃฉฯตมะฃปX2Y2ฃจXYCฃฉฯตมะกฃ

กกกกฤฟวฐฃฌสภฝ็ธ๗ตุถผำะฮารวตฤฟอปงบอล๓ำักฃฑพนซหพตฤฦ๓าตืฺึผสวกฐาิำะพบี๙มฆตฤผธ๑ฮชฟอปงฬแนฉธ฿ึสมฟฒ๚ฦทผฐย๚าโตฤทฮ๑กฑกฃ
     
   
 
Copyright © 2011 ษ๎ฺสะหณต็อจฟฦผผำะฯนซหพกกตุึทฃบนใถซสกษ๎ฺสะม๚ธฺว๘ผชปชฝึตภหฎพถษ็ว๘ฯธ๖ฆนคาตว๘2ถฐ5ยฅ503กกำสฑเฃบ518000กก
ต็ปฐฃบ0755-84703611 กกดซีๆฃบ0755-84703326กกิมICPฑธ09000203บล
กกตใป๗ีโภ๏ธ๘ฮาทขฯ๛ฯข