ื๎ะยฒ๚ฦท ธถเ>>>
RoHS ปทฑฃต็ศฦ๗

X2-MPX ต็ศ

CBB81 ต็ศ

 
 
ฒ๚ฦทฝ้ษ

ตใป๗ทลด๓ฒ้ฟด

ร๛กกณฦ:
CBB81 ต็ศ
นๆกกธ๑:
CBB81[PPS]

ฒ๚ฦทฝ้ษ:
ฮชฮธะฝแนนฃฌำรฝ๐ส๔ปฏพ๕ฅฑกฤคื๗ฮชต็ฝ้ึสบอยมฒญฮชต็ผซศฦึฦถ๘ณษฃฌตผฯ฿ฒษำรถฦฮอญฐธึฯ฿ฃฌสนำรปทั๕ส๗ึฌฐทโกฃ 

ฬุตใฃบ

ก๖ ธ฿ฦตห๐บฤะกฃฌสนำรำฺด๓ต็ม๗ฃป
ก๖ ำลา์ตฤธ฿ฦตฃฌฮยถศฬุะิฃป
ก๖ พ๘ิตต็ื่ธ฿ฃฌสูรณคฃป
ก๖ นใทบำรำฺธ฿ฦตฃฌึฑม๗ฃฌฝปม๗บอย๖ณๅต็ยทึะฃป

ผผส๕าชว๓ฃบ

าำรฑ๊ืผ GB10188-88(IEC60384-13)
ฦ๘บ๒ภเฑ๐ 40/85/21
ถ๎ถจต็ัน 1000Vกข1200Vกข1600Vกข2000Vกข3000V
ต็ศมฟทถฮง 0.0010-1.0ฆฬF
ต็ศมฟฦซฒ๎ กภ5%ฃจJฃฉฃฌกภ10%ฃจKฃฉ
ฤอต็ัน 2.UR(5s)
ห๐บฤฝวีวะ ก0.08%(20กๆ,10KHZ)
พ๘ิตต็ื่ ก30000Mฆธ ฃจCRก0.1ฆฬF)
ก3000s ฃจCR>0.1ฆฬF)
ฃจ20กๆฃฌ1minฃฉ

     
   
 
Copyright © 2011 ษ๎ฺสะหณต็อจฟฦผผำะฯนซหพกกตุึทฃบนใถซสกษ๎ฺสะม๚ธว๘ฒผผชี๒ณคม๚นคาตว๘กกำสฑเฃบ518000กก
ต็ปฐฃบ0755-84703611 กกดซีๆฃบ0755-84703326กกิมICPฑธ09000203บล
กกตใป๗ีโภ๏ธ๘ฮาทขฯ๛ฯข