ื๎ะยฒ๚ฦท ธถเ>>>
RoHS ปทฑฃต็ศฦ๗

X2-MPX ต็ศ

CBB81 ต็ศ

 
 
ผผส๕ึงณึ

นุำฺต็ศตฤฮ๓ว๘
กกกกทขฑํสฑผไ:2011-4-26 22:15:50กก ื๗ี฿:หณต็อจ
ษ๎ฺหณต็อจกกกกกกกก http://www.szscap.com


นุำฺต็ศตฤฮ๓ว๘ฃบ

ต็ศศมฟิฝด๓ิฝบรฃบ

กกกกาปฐใหตภดต็ศศมฟิฝด๓ิฝบรฃฌฒปนีโาฒฒปสวพ๘ถิตฤฃฌด๓ศมฟตฤต็ศฒปาืนยหณ๖ธ฿ฦตธษศละลบลฃฌถ๘ถเธ๖ะกศมฟต็ศฒขมชศดฑศตฅธ๖ด๓ศมฟต็ศธำะะงกขธฮศถจกฃิูี฿ีโบอึ๗ฐๅตฤื฿ฯ฿กขต็ิดษ่ผฦาฒำะาปถจตฤนุฯตฃฌตซสวศ็น๛ฤใตฤึ๗ฐๅษฯตฝดฆถผสว100ฆฬFื๓ำาตฤะกต็ศฃฌฤวึ๗ฐๅึสมฟาฒบรฒปตฝฤฤภ๏ศฅกฃ

ศีฯตต็ศาปถจสสบฯณฌฦตฃบ

กกกกบถเล๓ำัาิฮชฒษำรศีฯตต็ศตฤึ๗ฐๅณฌฦตะิาปถจบรกฃฦไสตณฌฦตฒปฝ๖บอต็ศำะนุฃฌปนบอึ๗ฐๅต็ยทษ่ผฦกขสฑึำะพฦฌกขต็ิดกขBIOSษ่ผฦตศถผำะนุฯตฃฌฒปสวตฅฟฟต็ศพอฤพ๖ถจตฤฃฌฤณะฉฒษำรฬจฯตGSCต็ศตฤึ๗ฐๅณฌฦตะิอฌั๙บบรกฃตซสวศีฯตต็ศถิึ๗ฐๅฮศถจะิปนสวำะห๙ฐ๏ึ๚ตฤกฃ

ำรำลึสต็ศตฤึ๗ฐๅพอาปถจบรฃบ

กกกกฒปาปถจฃฌีศ็ฑพฮฤฟชอทห๙ฝฒตฤฃฌบรึ๗ฐๅฟฯถจปแฒษำรบรต็ศฃฌตซำะบรต็ศตฤึ๗ฐๅฒปาปถจสวบรึ๗ฐๅกฃาปฟ้บรตฤึ๗ฐๅฒปฝ๖าชฟดต็ศตฤำลมำฃฌปนตรฟดธรึ๗ฐๅตฤษ่ผฦหฎฦฝฃฌฯ๑ปชหถกขฮขะวีโั๙ตฤด๓ณงาฒฒปณฃำรRUBYCONกขNICHICONีโั๙ตฤต็ศฃฌตซสวห๛รวตฤฒ๚ฦทตฤื฿ฯ฿กขPCBษ่ผฦถผสวาปม๗ตฤฃฌห๙าิีโาฒฑฃึคมหฦไฒ๚ฦทตฤฮศถจะิฃปฯเทดาปะฉะกณงฮชมหฮาย๒ผาฃฌอ๙อ๙ปแฒษำราปะฉฒปดํตฤต็ศฃฌตซสวฦไื฿ฯ฿กขนฉต็ษ่ผฦกขMOSFETตฤึสมฟศดบาปฐใฃฌีโั๙ตฤึ๗ฐๅอ๙อ๙ฟดฦ๐ภดฒปดํฃฌตซสวำรพรมหพอฒปบรหตมหกฃ

กกกกดำษฯรๆีโะฉฝ้ษึะฃฌฮาฯ๋ด๓ผาถิึ๗ฐๅตฤต็ศมหาปะฉณ๕ฒฝตฤศฯสถมหกฃถิำฺาปะฉำษำฺำรมฯฦทึสฝฯฒ๎ถ๘ถิฯตอณตฤฮศถจะิกขผๆศะิิ์ณษฒปมผำฐฯ์ตฤว้ฟ๖ฃฌาฒาัพญสวยิำะมหฝโมหกฃศ็ดหฟดภดฃฌฮารวาฒพอฒปฤัภํฝโฃฌฮชสฒรดำะะฉด๓ณงตฤฒ๚ฦทย๔ตฤผธ๑ปแน๓าปะฉฃฌถ๘าปะฉสนำรอฌั๙ะพฦฌื้ตฤะกณงฒ๚ฦทอ๙อ๙ผธ๑บำีศหมหกฃาิต็ศฮชภฃฌธ฿ฦทึสตฤฒ๚ฦทอฌาปะฉมำึสฒ๚ฦทผไตฤฒ๎ผพอำะฝซฝ20%กซ40%ึฎถเกฃาปฐใภดหตฃฌร๛ลฦด๓ณงตฤฒ๚ฦทฃฌปแำตำะาปฬือ๊ษฦตฤัฯธ๑ผ์ั้กขฦภษ๓ด๋สฉฃฌณษฑพา๒ดหษฯษฒปษูฃฌา๒ดหิฺผธ๑ษฯำ๋ิำลฦฒ๚ฦทำะร๗ฯิฒ๎พเาฒพอฒปืใฮชฦๆมหกฃ

กกกกผ๒ตฅหตCPUตฤักิ๑สสตฑำ๋ท๑ฃฌสวพ๖ถจาปฬจต็ฤิตฤฯศฬ์หุึสฃฌถ๘าปฟ้บรตฤึ๗ฐๅพอสวทขปำCPUฯศฬ์หุึสตฤบ๓ฬ์ปทพณกฃห๙าิด๓ผาิฺักิ๑ึ๗ฐๅตฤสฑบ๒ฃฌฒปฝ๖ฝ๖สวนุืขผธ๑ฃฌถิำฺฮศถจกขฦทลฦกขทฮ๑าฒาชืะฯธนุืขฃฌีโั๙ฒลฤืบฯฟผยวักนบตฝาปฟ้ื๎สสบฯตฤึ๗ฐๅกฃ

ึ๗ฐๅต็ศฑฌฝฌตฤิญา๒
ึ๗ฐๅต็ศฑฌฝฌฃฌีโั๙ฟึลยตฤสยว้ถิำฺด๓ฒฟทึผาอฅำรปงถ๘ัิฃฌหฦบ๕ำะะฉหสศหฬฮลฃฌตซสวศทสตสวดๆิฺีโั๙ตฤว้ฟ๖ฃฌฬุฑ๐สวิฺณคสฑผไสนำรต็ฤิป๒ี฿สนำรธ฿ฦตธ฿ศศมฟCPUตฤำรปงฃฌฑศศ็อ๘ฐษฃฌฝผธฤ๊ถผฦตฦตดซณ๖ด๓นๆฤฃึ๗ฐๅต็ศฑฌมัตฤสยผฃฌทขษ๚ีโั๙ตฤว้ฟ๖ฃฌฒปฝ๖ณ๖ฯึิฺาปะฉะกฦทลฦฃฌฐภจาปะฉด๓ฦทลฦาฒณ๖ฯึนภเหฦตฤสยว้กฃ

ต็ศฮชสฒรดปแฑฌฝฌย๐ฃฟถเสฑฌฝฌตฤต็ศถผสวิฺCPUฒๅื๙ลิฑ฿ตฤฃฌีโะฉต็ศื๗ฮชึ๗ฐๅต็ิดฤฃฟ้ตฤึุาชื้ณษฒฟทึื๗ำรสวยหฒจฃฌฟษาิฐัย๖ถฏึฑม๗ฑไณษฝหฦึฑฯ฿ตฤึฑม๗กฃธ฿ฮยถศสวตผึยต็ศฑฌฝฌตฤึ๗าชิญา๒ฃฌธ฿ฮยึยสนฦไต็ศฤฺฒฟต็ฝโาบทะฬฺฃฌันมฆษธ฿ฃฌตฑีโธ๖ันมฆณฌนต็ฝโต็ศตฤยมอโฟวณะสันมฆตฤสฑบ๒ฃฌื๎ึีณฌนะนฑฌฟฺตฤณะสผซฯถ๘ฑฌฝฌกฃฮชมหฑรโต็ศฑฌีจิ์ตฤฒปฑุาชตฤศหษํบอฮ๏ฦทห๐ษหฃฌรฟธ๖ต็ฝโต็ศตฤถฅฒฟถผำะฟฬษฯทภฑฌฮฦฃฌพอสวสฎืึป๒ศฒๆผฐฦไห๛ะฮืดตฤันมฆสอทลตใฃฌีโสวศหฮชตฤึฦิ์ันมฆฑกศ๕ตใฃฌตฑต็ศฤฺฒฟันมฆนด๓สฑฃฌพอปแดำดหดฆะนันฃฌฑรโฒ๚ษ๚ฑฌีจว้ฟ๖ฃฌำะตใภเหฦธ฿ันน๘ฐฒศซทงตฤิญภํกฃ

ึ๗ฐๅต็ศนฤฐตฤิญา๒
ต็ศนฤฐยฉาบตฤื๎ึีิญา๒สวา๒ฮชนศศกฃ

ต็ศตฤื๗ำรสวยหฒจตฤฃฌฟษาิฐัย๖ถฏึฑม๗ฑไณษฝหฦึฑฯ฿ตฤึฑม๗กฃห๙าิิฺึ๗ฐๅษฯปแำะฒปษูต็ศภดยหณฯเนุต็ยทฒ๚ษ๚ตฤิำฒจฃฌฬุฑ๐ิฺCPUึฮงำะตฤึ๗ฐๅปแำะถเด๏10ำเธ๖ต็ฝโต็ศฃฌีโสวา๒ฮชCPUนคื๗ิฺผธฐูีืษ๕ึมสGHzตฤธ฿ฦตฯยฃฌฑุะ๋ฑฃึคต็ิดตฤพ๘ถิดฟพปฃฌีโสฑพอะ่าชสนำรด๓ศมฟตฤต็ฝโต็ศภดยหฒจกฃำษำฺึ๗ฐๅตฤฐฒืฐฟีผไบอฯึฦฃฌึปฤสนำรสฎำเธ๖ะกศมฟตฤต็ฝโต็ศฃจ6.3V 1500ฆฬFฃฉฒขมชตฤทฝทจภดด๏ตฝด๓ศมฟต็ศตฤะงน๛กฃตฑต็ฝโต็ศตฤศมฟฯยฝตสฑฃฌCPUนคื๗ตฤบหะฤต็ันพอปแฑไฒ๎ฃฌฦไึะปแดศ๋ึฮงต็ยทฒ๚ษ๚ตฤิำฒจบอฟชนุต็ิดต็ยทืิษํตฤฒจะฮฃฌีโสฑึ๗ป๚พอปแฑํฯึณ๖ฯตอณผซถหตฤฒปฮศถจฃฌิหะะหูถศฯยฝตฃฌศาืภถฦมหภป๚กฃ

ศ็บฮละถฯึ๗ฐๅต็ศตฤบรปต
ฐดีีัีษซภดว๘ทึฃบบฺษซตฤต็ศื๎ฒ๎ฃฌยฬษซตฤต็ศาชบราปะฉฃฌภถษซตฤต็ศาชฑศยฬษซตฤต็ศำึาชวฟาปตใกฃห๙าิฮารวาปฐใิฺึ๗ฐๅษฯฟดตฝตฤCPUึฮงยหฒจต็ศถผำรตฤสวยฬษซตฤฃฌถ๘ฦไห๛ตุทฝำะะฉิ๒สวบฺษซตฤกฃ

ดำึธฑ๊ษฯว๘ฑ๐ฃบต็ศต็ันตฤทถฮงทวณฃึุาชฃฌฟษาิิฺต็ศษฯฟดตฝกฐ+กข-กฑตฤืึั๙ฃฌีโสวต็ศต็ันตฤณะสทถฮงฃฌีโธ๖สึติฝะกต็ศิ๒ิฝบรกฃ

ฟดต็ศตฤศมฟฃบฐดีีIntelึ๗ฐๅผผส๕ฐืฦคส้ตฤหตทจฃฌฯึิฺึ๗ฐๅCPUฒๅฒธฝฝตฤยหฒจต็ศตฅธ๖ศมฟื๎ตอฮช1000ฆฬFฃฌาปฐใึ๗ฐๅถผฒษำร1000ฆฬFตฤต็ฝโต็ศฃจบปแพซด๒ฯธหใฐกฃฉฃฌถ๘ิฺIntelตฤิญืฐึ๗ฐๅษฯฃฌีโั๙ตฤต็ศตฅธ๖ศมฟธ฿ด๏3300ฆฬFฃฌีโพอสวด๓ผาอฦณ็Intelึ๗ฐๅฮศถจะิตฤิญา๒ึฎาปกฃ

ึ๗ฐๅต็ศตฤธปปณฃสถ
อ๘ฐษต็ฤิื๎ณฃผ๛ตฤนสีฯพอสวึ๗ฐๅตฤต็ศยฉาบบอีวมัฃฌีโธ๖ฮสฬโาฒสวฯึิฺาปะฉึะะกฦทลฦึ๗ฐๅตฤอจฒกกฃา๒ฮชฯึิฺตฤสะณกผธ๑พบี๙ตผึยณงผาอจนสนำรผธ๑ตอมฎตฤต็ืำิชฦ๘ผภดฝตตอณษฑพฃฌถ๘ฯึิฺต็ฤิตฤสนำรฦตยสบอสฑผไำึฑศาิวฐด๓ด๓ิ๖ผำฃฌห๙าิพอพญณฃณ๖ฯึฮสฬโกฃ

บถเอ๘ฐษบอธ๖ศหฮชมหฝฺิผณษฑพฃฌอ๙อ๙ักิ๑ืิผบธปปต็ศฃฌตซสวำะบถเศหฒปึชตภืขาโสยฯ๎ฃฌห๙าิฮารวผ๒ตฅฝ้ษาิฯยผธตใฃบ

1ฃฎ าปถจาชักำรบอห๐ปตต็ศาปั๙ฒฮสตฤต็ศภดธปปกฃต็ศตฤฒฮสึ๗าชำะศึตบอฤอันึตฃจฑศศ็ณฃผ๛ตฤำะ1500uF 6.3Vบอ2200uF 10Vฃฉกฃ

2ฃฎาปถจาชฐัห๐ปตต็ศิฺต็ยทภ๏ฒขมชตฤห๙ำะต็ศาปฦ๐ปปต๔ฃฌา๒ฮชฒปอฌฦทลฦตฤต็ศตฤณไทลต็สฑผไฒปาปั๙ฃฌถ๘ึ๗ฐๅำึสวสฎทึพซรตฤถซฮ๗ฃฌาชสวึปธปปาปฒฟทึต็ศตฤปฐปแตผึยต็ฤิตฤลผถ๛หภป๚บอภบฦมกฃ

3ฃฎาปถจาชืขาโนคพ฿ตฤักิ๑กฃด๓ผาาปฐใถผศฯฮชำะาปฐัภำฬ๚บอบธฮพอฟษาิธปปต็ศมหฃฌฦไสตฒปศปกฃด๓ผาาฒะํถผฬหตนพฒต็ศาืป๗ดฉผฏณษะพฦฌฃจICฃฉตฤหตทจฃฌห๙าิาปถจาชักิ๑ทภพฒต็ตฤนคพ฿ฃฌา๒ฮชึ๗ฐๅษฯตฤICสวี๛ธ๖ต็ฤิภ๏ื๎ถเตฤฒฟผกฃาปฐใีนๆตฤฮฌะนซหพถผปแักิ๑ืจาตตฤทภพฒต็บธฬจฃฌฮารวโ๙ืใฮฌะฒษำรตฤสว936ฯตมะบธฬจฃฌาปฐใสะณกผธ๑าช400ถเกฃ

4ฃฎนคื๗สวสึทจาปถจาชฯธึยกฃฯึิฺตฤึ๗ฐๅถผสวฒษำร6ฒใำกหขต็ยทฐๅษ่ผฦฃฌฮารวิฺำรภำฬ๚ตฤสฑบ๒บศาืปแนฮถฯฐๅฯ฿ฃฌา๒ฮชบถเศหฑฯพนรปำะพญสนีนๆตฤต็ยทบธฝำัตมทกฃึ๗ฐๅษฯตฤฯ฿ยททวณฃฯธึยบอฝ๔รฃฌล๖ถฯมหตฤปฐทวณฃฒปศาืฝำบรตฤกฃ

5ฃฎต็ศาฒทึฦทลฦตฤฃฌห๙าิผธ๑าฒฒปาปั๙ฃฌด๓ผาาปถจฒปาชฮชมหฝฺสกว๘ว๘ตฤะกวฎถ๘ฝตตอต็ศตฤักิ๑ฑ๊ืผฃฌฤวั๙ปแตรฒปณฅสงกฃวแิ๒สนำรนณฬึะปแณ๖ฯึา์ณฃฃฌึุิ๒ปแฒ๚ษ๚ต็ศฑฌีจถ๘ตผึยCPUห๐ปตกฃ

ึ๗ฐๅต็ศักนบผผวษ
ถิต็ฤิฯตอณฮศถจะิำฐฯ์ื๎ด๓ตฤพอสวึ๗ฐๅฃฌถ๘ถิึ๗ฐๅตฤฮศถจะิำฐฯ์ื๎ด๓ตฤฃฌสวึ๗ฐๅตฤPCBฐๅกขต็ยทตฤื฿ฯ฿บอต็ศกฃบถเศหิฺักิ๑ึ๗ฐๅตฤสฑอจณฃถผปแืขาโาปฯยึ๗ฐๅต็ยทฐๅตฤฒใสบอต็ยทื฿ฯ฿สวท๑บฯภํฃฌถ๘ถิำฺต็ศฃฌอจณฃึปสวมหฝโาปฯยสมฟผฐฬซะกฃฌถิำฺฦทลฦตศทฝรๆฃฌตนสวฒปฬซิฺาโกฃถ๘มำึสตฤึ๗ฐๅต็ศปแถิี๛ธ๖ึ๗ฐๅตฤฮศถจะิิ์ณษบด๓ตฤำฐฯ์กฃีโึึฒยสตฤึ๗ฐๅักิ๑ทฝสฝฃฌาฒย๑ฯยมหศีบ๓ีะภดป๖ถหตฤึึืำกฃ

ธถเฃ ฃปุตฝถฅฒฟ

     
   
 
Copyright © 2011 ษ๎ฺสะหณต็อจฟฦผผำะฯนซหพกกตุึทฃบนใถซสกษ๎ฺสะม๚ธว๘ฒผผชี๒ณคม๚นคาตว๘กกำสฑเฃบ518000กก
ต็ปฐฃบ0755-84703611 กกดซีๆฃบ0755-84703326กกิมICPฑธ09000203บล
กกตใป๗ีโภ๏ธ๘ฮาทขฯ๛ฯข