ื๎ะยฒ๚ฦท ธถเ>>>
RoHS ปทฑฃต็ศฦ๗

X2-MPX ต็ศ

CBB81 ต็ศ

 
 
ผผส๕ึงณึ

ต็ศตฤทึภเบอณฃสถ
กกกกทขฑํสฑผไ:2011-4-26 22:15:26กก ื๗ี฿:หณต็อจ
ษ๎ฺหณต็อจกกกกกกกก http://www.szscap.com


   าปกขต็ศตฤทึภเบอื๗ำร
กกกก ต็ศ(Electric capacity)ฃฌำษมฝธ๖ฝ๐ส๔ผซฃฌึะผไผะำะพ๘ิตฒฤมฯฃจฝ้ึสฃฉนนณษกฃำษำฺพ๘ิตฒฤมฯตฤฒปอฌฃฌห๙นนณษตฤต็ศฦ๗ตฤึึภเาฒำะห๙ฒปอฌฃบ

กกกก ฐดฝแนนฟษทึฮชฃบนฬถจต็ศฃฌฟษฑไต็ศฃฌฮขต๗ต็ศกฃ
กกกก ฐดฝ้ึสฒฤมฯฟษทึฮชฃบฦ๘ฬๅฝ้ึสต็ศฃฌาบฬๅฝ้ึสต็ศฃฌฮป๚นฬฬๅฝ้ึสต็ศฃฌำะป๚นฬฬๅฝ้ึสต็ศต็ฝโต็ศกฃ
กกกก ฐดผซะิทึฮชฃบำะผซะิต็ศบอฮผซะิต็ศกฃ ฮารวื๎ณฃผ๛ตฝตฤพอสวต็ฝโต็ศกฃ
กกกก ต็ศิฺต็ยทึะพ฿ำะธ๔ถฯึฑม๗ต็ฃฌอจนฝปม๗ต็ตฤื๗ำรฃฌา๒ดหณฃำรำฺผถผไ๑๎บฯกขยหฒจกขศฅ๑๎กขลิยทผฐะลบลต๗ะณ

กกกกถกขต็ศตฤท๛บล
กกกกต็ศตฤท๛บลอฌั๙ทึฮชน๚ฤฺฑ๊ฑํสพทจบอน๚ผสต็ืำท๛บลฑํสพทจฃฌตซต็ศท๛บลิฺน๚ฤฺบอน๚ผสฑํสพถผฒ๎ฒปถเฃฌฮจาปตฤว๘ฑ๐พอสวิฺำะผซะิต็ศษฯฃฌน๚ฤฺตฤสวาปธ๖ฟีฟ๐ฯยรๆาปธ๙บแฯ฿ฃฌถ๘น๚ผสตฤพอสวฦีอจต็ศผำาปธ๖กฐฃซกฑท๛บลด๚ฑํีผซกฃ

กกกกศกขต็ศตฤตฅฮป
กกกก ต็ื่ตฤป๙ฑพตฅฮปสวฃบF ฃจทจฃฉฃฌดหอโปนำะฆฬFฃจฮขทจฃฉกขpFฃจฦคทจฃฉฃฌมํอโปนำะาปธ๖ำรตฤฑศฝฯษูตฤตฅฮปฃฌฤวพอสวฃบnFฃจฃฉฃฌำษำฺต็ศ F ตฤศมฟทวณฃด๓ฃฌห๙าิฮารวฟดตฝตฤาปฐใถผสวฆฬFกขnFกขpFตฤตฅฮปฃฌถ๘ฒปสวFตฤตฅฮปกฃ
กกกกห๛รวึฎผไตฤพ฿ฬๅปปหใศ็ฯยฃบ

กกกก1Fฃฝ1000000ฆฬF

กกกก1ฆฬF=1000nF=1000000pF

กกกกฮๅกขต็ศตฤฤอัน ตฅฮปฃบVฃจทฬุฃฉ
กกกกรฟาปธ๖ต็ศถผำะหตฤฤอันึตฃฌีโสวต็ศตฤึุาชฒฮสึฎาปกฃฦีอจฮผซะิต็ศตฤฑ๊ณฦฤอันึตำะฃบ63Vกข100Vกข160Vกข250Vกข400Vกข600Vกข1000Vตศฃฌำะผซะิต็ศตฤฤอันึตฯเถิาชฑศฮผซะิต็ศตฤฤอันาชตอฃฌาปฐใตฤฑ๊ณฦฤอันึตำะฃบ4Vกข6.3Vกข10Vกข16Vกข25Vกข35Vกข50Vกข63Vกข80Vกข100Vกข220Vกข400Vตศกฃ

กกกกม๙กขต็ศตฤึึภเ
กกกกต็ศตฤึึภเำะบถเฃฌฟษาิดำิญภํษฯทึฮชฃบฮผซะิฟษฑไต็ศกขฮผซะินฬถจต็ศกขำะผซะิต็ศตศฃฌดำฒฤมฯษฯฟษาิทึฮชฃบCBBต็ศฃจพาาฯฉฃฉฃฌตำยฺต็ศกขดษฦฌต็ศกขิฦฤธต็ศกขถภสฏต็ศกขต็ฝโต็ศกข๎ใต็ศตศกฃฯยฑํสวธ๗ึึต็ศตฤำลศฑตใฃบกกกก

กกกกฦ฿กขต็ศตฤฑ๊ณฦผฐสถฑ๐ทฝทจ
กกกกำษำฺต็ศฬๅปาชฑศต็ื่ด๓ฃฌห๙าิาปฐใถผสนำรึฑฝำฑ๊ณฦทจกฃศ็น๛สืึสว0.001ฃฌฤวหด๚ฑํตฤสว0.001uFฃฝ1nFฃฌศ็น๛สว10nฃฌฤวรดพอสว10nFฃฌอฌั๙100pพอสว100pFกฃ

กกกกฒปฑ๊ตฅฮปตฤึฑฝำฑํสพทจฃบำร1~4ฮปสืึฑํสพฃฌศมฟตฅฮปฮชpFฃฌศ็350ฮช350pFฃฌ3ฮช3pFฃฌ0.5ฮช0.5pF

กกกกษซย๋ฑํสพทจฃบัุต็ศาฯ฿ทฝฯ๒ฃฌำรฒปอฌตฤัีษซฑํสพฒปอฌตฤสืึฃฌตฺาปฃฌถึึปทฑํสพต็ศมฟฃฌตฺศึึัีษซฑํสพำะะงสืึบ๓มใตฤธ๖สฃจตฅฮปฮชpFฃฉ
กกกกัีษซาโาๅฃบบฺ=0กขืุ=1กขบ์=2กขณศ=3กขปฦ=4กขยฬ=5กขภถ=6กขืฯ=7กขปา=8กขฐื=9กฃ

กกกก ต็ศตฤสถฑ๐ฃบฟดหษฯรๆตฤฑ๊ณฦฃฌาปฐใำะฑ๊ณ๖ศมฟบอีธบผซฃฌาฒำะำราฝลณคถฬภดว๘ฑ๐ีธบผซณคฝลฮชีฃฌถฬฝลฮชธบกฃ

    

     ึ๗ฐๅต็ศึ๗าชทึฮชฬจฯตบอศีฯตมฝึึฃฌศีฯตฦทลฦำะฃบNICHICONฃฌRUBICONฃฌRUBYCONฃจบ์ฑฆสฏฃฉกขKZGกขSANYOฃจศั๓ฃฉกขPANASONICฃจหษฯยฃฉกขNIPPONกขFUJITSUฃจธปสฟอจฃฉตศฃปฬจฯตฦทลฦำะฃบTAICONกขG-LUXCONกขTEAPOกขCAPXONกขOSTกขGSCกขRLSตศกฃ

    าปฐใหตภดศีฯตต็ศะิฤฑศฝฯบรฃฌิฺฤอันกขฤอฮยกขสนำรสูรตศทฝรๆถผฑศฬจฯตต็ศำละใฃฌิ็ฦฺตฤต็ศ"ฑฌฝฌ"สยผฃฌาฒรปำะทขษ๚ิฺศีฯตต็ศษฯฃฌา๒ดหศ็น๛ฤใาชักิ๑าปฟ้ณฌฦตะิกขฮศถจะิผๆฑธตฤึ๗ฐๅฃฌฒปทมฟดฟดึ๗ฐๅษฯตฤต็ศกฃฬจฯตต็ศหไศปะิฤฯเถิษิฒ๎ฃฌฒปนศ็น๛ึ๗ฐๅตฤPCBษ่ผฦกขอญฒญื฿ฯ฿ถผฝฯฮชนๆทถฃฌฤวรดิฺสนำรึะาปฐใาฒฒปปแณ๖ฯึสฒรดฮสฬโฃฌฟ๖วาฒษำรฬจฯตต็ศตฤึ๗ฐๅณฌฦตะิาฒฒปาปถจฒ๎กฃ

    ต็ศตฤึุาชึธฑ๊
ศมฟฃบต็ศตฤศมฟฃฌผดดขดๆต็บษตฤศมฟกฃศมฟตฤป๙ฑพตฅฮปฮชทจภญฃจFฃฉฃฌฒปนิฺึ๗ฐๅษฯฮารวณฃผ๛ตฤสวฮขทจฃจฆฬFฃฉกขฦคทจฃจpFฃฉตศตฅฮปฃจปปหในุฯตฮช1ทจภญ=1000000ฮขทจฃฌ1ฮขทจ=1000ฤษทจ=1000000ฦคทจฃฉกฃศมฟถผสวึฑฝำฑ๊ณ๖ตฤฃฌศ็GSC 4700ฆฬFฃฌาปฐใภดหตธรึธฑ๊สวิฝด๓ิฝบรกฃ

ฤอันึตฃบหสวึธิฺถ๎ถจฮยถศทถฮงฤฺต็ศฤณคสฑผไฟษฟฟนคื๗ตฤื๎ด๓ึฑม๗ต็ันป๒ื๎ด๓ฝปม๗ต็ันตฤำะะงึตฃฌฒปอฌต็ศำะืลฒปอฌตฤฤอันึตฃฌด๓ถผ6.3Vกซ16Vึฎผไกฃ

ฤอฮยึตฃบฤอฮยึตฑํสพต็ศห๙ฤณะสตฤื๎ธ฿นคื๗ฮยถศกฃาปฐใตฤต็ศฤอฮยึตฮช85กๆป๒105กๆฃฌถ๘CPUนฉต็ต็ยทลิฑ฿ตฤต็ศฤอฮยึตถเฮช105กๆกฃ

ฦไห๛ึธฑ๊ฃบำะตฤต็ศษฯปนำะาปฬ๕ฝ๐ษซตฤด๘ืดฯ฿ฃฌษฯรๆำกำะาปธ๖ด๓ด๓ตฤฟีะฤ"I"ืึฤธฃฌหฑํสพธรต็ศส๔ำฺLOW ESRตอห๐บฤต็ศกฃำะตฤต็ศปนปแฑ๊ณ๖ESRฃจตศะงต็ื่ฃฉึตฃฌESRิฝตอฃฌห๐บฤิฝะกฃฌสไณ๖ต็ม๗พอิฝด๓ฃฌตอESRตฤต็ศฦทึสถผฒปดํกฃ


ธถเฃ ฃปุตฝถฅฒฟ

     
   
 
Copyright © 2011 ษ๎ฺสะหณต็อจฟฦผผำะฯนซหพกกตุึทฃบนใถซสกษ๎ฺสะม๚ธฺว๘ผชปชฝึตภหฎพถษ็ว๘ฯธ๖ฆนคาตว๘2ถฐ5ยฅ503กกำสฑเฃบ518000กก
ต็ปฐฃบ0755-84703611 กกดซีๆฃบ0755-84703326กกิมICPฑธ09000203บล
กกตใป๗ีโภ๏ธ๘ฮาทขฯ๛ฯข