ื๎ะยฒ๚ฦท ธถเ>>>
RoHS ปทฑฃต็ศฦ๗

X2-MPX ต็ศ

CBB81 ต็ศ

 
 
ผผส๕ึงณึ

ต็ศฦ๗ณฃสถ
กกกกทขฑํสฑผไ:2011-4-24 21:22:24กก ื๗ี฿:หณต็อจ
ษ๎ฺหณต็อจกกกกกกกก http://www.szscap.com


าปกขสนำรฑกฤคต็ศฦ๗ตฤืขาโสยฯ๎1กขนคื๗ต็ันฑกฤคต็ศฦ๗ตฤักำรศกพ๖ำฺสฉผำตฤื๎ธ฿ต็ันฃฌฒขสสฉผำตฤต็ันฒจะฮกขต็ม๗ฒจะฮกขฦตยสกขปทพณฮยถศฃจต็ศฦ๗ฑํรๆฮยถศฃฉกขต็ศมฟตศา๒หุตฤำฐฯ์กฃสนำรวฐว๋ฯศผ์ฒ้ต็ศฦ๗มฝถหตฤต็ันฒจะฮกขต็ม๗ฒจะฮบอฦตยสฃจิฺธ฿ฦตณกบฯฃฌิสะํต็ันหๆืลต็ศฦ๗ภเะอตฤฒปอฌถ๘ธฤฑไฃฌฯ๊ฯธืสมฯว๋ฒฮิฤหตร๗ส้ฃฉสวท๑ิฺถ๎ถจึตฤฺกฃ
 
2กขนคื๗ต็ม๗อจนต็ศฦ๗ตฤย๖ณๅ(ป๒ฝปม๗ฃฉต็ม๗ตศำฺต็ศมฟCำ๋ต็ันษฯษหูยสตฤณหปฃฌผดI=C x dv/dtกฃำษำฺต็ศฦ๗ดๆิฺห๐บฤฃฌิฺธ฿ฦตป๒ธ฿ย๖ณๅฬ๕ผฯยสนำรสฑฃฌอจนต็ศฦ๗ตฤย๖ณๅฃจป๒ฝปม๗ฃฉต็ม๗ปแสนต็ศฦ๗ืิษํทขศศถ๘ำะฮยษฃฌฝซปแำะศศป๗ดฉฃจรฐัฬกขฦ๐ป๐ฃฉตฤฮฃฯีกฃา๒ดหฃฌต็ศฦ๗ฐฒศซสนำรฬ๕ผฒปฝ๖สถ๎ถจต็ันฃจป๒ภเฑ๐ต็ันฃฉตฤฯึฦฃฌถ๘วาสถ๎ถจต็ม๗ตฤฯึฦกฃถ๎ถจต็ม๗ฑปศฯฮชสวำษป๗ดฉฤฃสฝพ๖ถจตฤย๖ณๅต็ม๗ฃจทๅึตต็ม๗ฃฌผดำษdv/dtึธฑ๊ห๙ฯึฦตฤฃฉบอมฌะ๘ต็ม๗ฃจาิทๅทๅึตป๒ำะะงึตฑํสพฃฉื้ณษฃฌตฑสนำรสฑฃฌฑุะ๋ศทะลีโมฝธ๖ต็ม๗ถผิฺิสะํทถฮงึฎฤฺกฃิฺธ฿ฦตป๒ธ฿ย๖ณๅฬ๕ผฯยสนำรตฤต็ศฦ๗ฃฌฮารวอฦผ๖พฑ๛ฯฉฤคต็ศฦ๗ป๒MPESตฦฌสฝต็ศฦ๗กฃ PPSกขMPPSกขMPSAฯตมะธ฿ันพฑ๛ฯฉฤคต็ศฦ๗ธ๘ณ๖มหีผฟีฑศฃจDUTYฃฉฮช15%สฑตฤถ๎ถจทๅทๅึตต็ม๗กฃMPPกขMPHกขMPAฯตมะSะฃีต็ศฦ๗ธ๘ณ๖มหถ๎ถจทๅทๅึตต็ม๗กฃิฺศฮบฮว้ฟ๖ฯยถผฒปิสะํณฌนถ๎ถจทๅทๅึตต็ม๗สนำรกฃตฑสตผสนคื๗ต็ม๗ฒจะฮำ๋ธ๘ณ๖ตฤฒจะฮฒปอฌสฑฃฌพ๕ฅฤคต็ศฦ๗ิฺืิษํฮยษฮช10กๆป๒ธะกตฤว้ฟ๖ฯยสนำรฃฌพฑ๛ฯฉฤคต็ศฦ๗ิฺืิษํฮยษฮช5กๆป๒ธะกตฤว้ฟ๖ฯยสนำรฃฌต็ศฦ๗ฑํรๆฮยถศฒปะํณฌนถ๎ถจษฯฯฮยถศกฃ
 
3กขื่ศผะิพกนิฺฑกฤคต็ศฦ๗อโทโืฐึะสนำรมหฤอป๐ะิื่ศผฒฤมฯ--ื่ศผปทั๕ส๗ึฌป๒หฟวฃจUL94/V-0ผถฃฉฃฌตซอโฒฟตฤณึะ๘ธ฿ฮยป๒ป๐ัๆศิฟษสนต็ศฦ๗ะพืำฑไะฮถ๘ฒ๚ษ๚อโทโืฐฦฦมัฃฌตผึยต็ศฦ๗ะพืำศปฏป๒ศผษีกฃ
 
4กขาึึฦต็ิดต็ดลธษศลำรต็ศฦ๗ตฑิฺต็ิดฟ็ฯ฿ยทึะสนำรต็ศฦ๗ภดฯ๛ณิ๋า๔สฑฃฌฒปฝ๖ฝ๖ึปำะีณฃต็ันฃฌปนปแำะา์ณฃย๖ณๅต็ันฃจศ็ษมต็ฃฉทขษ๚ฃฌีโฟษฤปแตผึยต็ศฦ๗รฐัฬป๒ี฿ฦ๐ป๐กฃห๙าิฃฌฟ็ฯ฿ต็ศฦ๗ฦไฐฒศซฑ๊ืผิฺฒปอฌน๚ผาำะัฯธ๑นๆถจกฃว๋สนำรพญนฐฒศซศฯึคตฤMKT61กขMKP61ะอต็ศฦ๗กฃฒปอฦผ๖ฝซึฑม๗ต็ศฦ๗ำรื๗ฟ็ฯ฿ต็ศฦ๗.
 
5.ต็ศฦ๗ณไทลต็กกำษำฺต็ศฦ๗ณไทลต็ต็ม๗ศกพ๖ำฺต็ศมฟบอต็ันษฯษหูยสตฤณหปฃฌผดสนสวตอต็ันณไทลต็ฃฌาฒฟษฤฒ๚ษ๚ด๓ตฤหฒผไณไทลต็ต็ม๗ฃฌีโฟษฤปแตผึยต็ศฦ๗ะิฤตฤห๐บฆฃฌฑศศ็หตถฬยทป๒ฟชยทกฃตฑฝ๘ะะณไทลต็สฑฃฌว๋ดฎมชาปธ๖20กซ1000ฆธ/Vป๒ธธ฿ตฤฯม๗ต็ื่ฃฌฝซณไทลต็ต็ม๗ฯึฦิฺนๆถจตฤทถฮงฤฺกฃกกตฑถเธ๖ฑกฤคต็ศฦ๗ฒขมชฝ๘ะะฤอต็ันฒโสิป๒สูรฒโสิสฑฃฌว๋ฮชรฟธ๖ต็ศฦ๗ดฎมชาปธ๖20กซ1000ฆธ/Vป๒ธธ฿ตฤฯม๗ต็ื่กฃฯ๊ผ๛ต็ศฦ๗ฑ๊ืผ
 
6.ื่ศผะิฃบกกพกนิฺฑกฤคต็ศฦ๗อโทโืฐึะสนำรมหฤอป๐ะิื่ศผฒฤมฯ--ื่ศผปทั๕ส๗ึฌป๒หฟวฃฌตซอโฒฟตฤณึะ๘ธ฿ฮยป๒ป๐ัๆศิฟษสนต็ศฦ๗ะพืำฑไะฮถ๘ฒ๚ษ๚อโทโืฐฦฦมัฃฌตผึยต็ศฦ๗ะพืำศปฏป๒ศผษีกฃ
 
 7.ฑํรๆฮยษฃจก๗Tฃฉฃบกก7.1ตฑต็ศฦ๗ำรำฺฝปม๗ผฐย๖ณๅณกบฯสฑฃฌม๗พญต็ศฦ๗ตฤต็ม๗สนฦไทขศศฃฌศ็น๛ทขศศมฟนด๓ฃฌปแตผึยต็ศฦ๗ถฬยทษ๕ึมศผษีกฃห๙าิม๗พญต็ศฦ๗ตฤต็ม๗ฒปฤณฌนฒ๚ฦทฤฟยผห๙นๆถจตฤื๎ด๓สึตผฐต็ศฦ๗ิฺผำิุสฑผเฒโฮยษพอฯิตรำศฮชฑุาชกฃ
 
 ถกขิฺถจนบป๒ห๗าชั๙ฦทึฎวฐฃฌว๋พกฟษฤถเตุฬแนฉาิฯยะลฯขกก
1.ถ๎ถจนคื๗ต็ันฃบDCฃฌAC กก
2.ต็ศมฟผฐต็ศมฟิสะํฦซฒ๎ฃบFกขGกขJกขKกขM กก
3.ื๎ึีฒ๚ฦทึึภเฃบฒสษซต็สำป๚ฃฌฯิสพฦ๗ฃฌฟชนุต็ิดฃฌต็ืำฝฺฤตฦตศตศกก
4.ำรอพป๒ต็ยทอผฃบึฑม๗ปุยทฃฌฝปม๗ย๖ณๅปุยทฃจSะฃีต็ยทฃฌะะฤๆณฬต็ยทฃฌผโทๅฮสีปุยทฃฉฃฌต็ิดฟ็ฯ฿ิ๋า๔าึึฦต็ยทกขธ฿ฮศถจะิต็ยทตศตศกก
5.สนำรฬ๕ผฃบย๖ณๅทๅึตฃฌฦตยสฃฌฒจะฮฃฌต็ม๗ตศตศกก
6.สนำรฮยถศกก
7.อโะฮณ฿ด็ฃบต็ศฦ๗ฑพฬๅณ฿ด็ฃฌาณ๖ฯ฿ณ฿ด็ตศตศ
8.ะฮืดฃบฐทโะฮสฝฃจฝืีะอกขบะสฝตศฃฉฃฌาณ๖ฯ฿ฃจึฑฝลกขณษะอกขฑเด๘ตศตศฃฉกก
9.ฐฒศซะิฃบตฑต็ศฦ๗ถฬยทป๒ฟชยทสฑถิฦไห๛ฒฟผตฤำฐฯ์ฃฌตฑฦไหฒฟผป๒ต็ยทนคื๗า์ณฃสฑถิต็ศฦ๗ตฤำฐฯ์
 
ศกขณฃำรตฤฑ๊ืผส๕ำ๏ก๓ษฯฯภเฑ๐ฮยถศ(TCH): ต็ศฦ๗ษ่ผฦห๙ศทถจตฤฤมฌะ๘นคื๗ตฤื๎ธ฿ปทพณฮยถศ
ก๔ฯยฯภเฑ๐ฮยถศ(TCL): ต็ศฦ๗ษ่ผฦห๙ศทถจตฤฤมฌะ๘นคื๗ตฤื๎ตอปทพณฮยถศ
ก๓ถ๎ถจฮยถศ(TR): ฟษาิมฌะ๘สฉผำถ๎ถจต็ันตฤื๎ธ฿ปทพณฮยถศ
ก๔ถ๎ถจต็ันฃจURฃฉ: ิฺฯยฯภเฑ๐ฮยถศบอถ๎ถจฮยถศึฎผไตฤศฮาปฮยถศฯยฃฌฟษาิมฌะ๘สฉผำิฺต็ศฦ๗ษฯตฤื๎ด๓ึฑม๗ต็ันป๒ย๖ณๅต็ันตฤทๅึตกก
ก๓ภเฑ๐ต็ันฃจUCฃฉ: ต็ศฦ๗ิฺษฯฯภเฑ๐ฮยถศฯยฟษาิมฌะ๘สฉผำิฺต็ศฦ๗ษฯตฤื๎ธ฿ต็ัน 
ก๔ฮยถศฝตถ๎ต็ัน:ิฺถ๎ถจฮยถศบอษฯฯภเฑ๐ฮยถศึฎผไตฤศฮาปฮยถศฯยฃฌฟษาิมฌะ๘สฉผำิฺต็ศฦ๗ษฯตฤื๎ธ฿ต็ัน
ก๓ฦ๘บ๎ภเฑ๐ฃบต็ศฦ๗ห๙ส๔ตฤฦ๘บ๎ภเฑ๐ำระฑฯ฿ทึธ๔ตฤศธ๖สภดฑํสพฃจIEC 60068-1ฃบศ็ฃบ55/100/56ฃฉกก55/100/56 ฯยฯภเฑ๐ฮยถศฃจ-55กๆฃฉกกษฯฯภเฑ๐ฮยถศฃจ+100กๆฃฉฮศฬฌสชศศสตั้ตฤฬ์สฃจ56ฬ์ฃฉ
ก๔ศมฟฮยถศฯตสฃจฆมฃฉฃบกกกกต็ศฦ๗ิฺนๆถจตฤฮยถศทถฮงฤฺศมฟหๆฮยถศตฤฑไปฏยสกฃอจณฃาิ20กๆสฑต็ศมฟฮชฒฮฟผฃฌำรฐูอ๒ทึึฎาปรฟษใสฯถศฃจ10-6/กๆฃฉฑํสพกฃฃจ10-6/กๆ = 1ppm/กๆฃฉ Ciฃบต็ศฦ๗ิฺฮยถศTiสฑศมฟกกC0ฃบต็ศฦ๗ิฺT0(20กภ2)กๆสฑตฤศมฟ
ก๓พ๘ิตต็ื่(I.R.)/สฑผไณฃส(t)ฃบกกพ๘ิตต็ื่ฮชต็ศฦ๗ณไต็าปทึึำบ๓ห๙ผำตฤึฑม๗ต็ันบอม๗พญต็ศฦ๗ตฤยฉต็ม๗ึตตฤฑศึตฃฌตฅฮปฮชMฆธกฃสฑผไณฃสฮชพ๘ิตต็ื่บอต็ศมฟตฤณหปฃฌอจณฃาิร๋ฑํสพฃฌกกนซสฝศ็ฯยฃบ t[s]=I.R.[Mฆธ]กมC[ฆฬF] าปฐใว้ฟ๖ฯยฃฌพ๘ิตต็ื่ำรำฺร่ส๖ะกศมฟต็ศฦ๗ตฤพ๘ิตฬุะิฃฌสฑผไณฃสำรำฺร่ส๖ด๓ศมฟฃจศ็ฃบCR>0.33ฆฬFฃฉต็ศฦ๗ตฤพ๘ิตฬุะิกฃ
ก๔ห๐บฤฝวีวะฃจtgฆฤฃฉฃบิฺนๆถจฦตยสตฤีฯาฒจต็ันื๗ำรฯยฃฌต็ศฦ๗ตฤห๐บฤนฆยสณาิต็ศฦ๗ตฤฮนฆนฆยส
ก๓ืิำ๚ะิ(ฝ๖ถิฝ๐ส๔ปฏฤคต็ศฦ๗)ฃบกกกกฝ๐ส๔ปฏฤคตฤฝ๐ส๔ถฦฒใสวอจนีๆฟีี๔ทขตฤทฝทจฝซฝ๐ส๔ณมปิฺฑกฤคษฯฃฌบ๑ถศึปำะผธสฎธ๖ฤษรืฃฌตฑฝ้ึสษฯดๆิฺศ๕ตใกขิำึสสฑฃฌพึฒฟ ดฉพอฟษฤทขษ๚ฃฌ ดฉดฆตฤต็ปกทลต็ห๙ฒ๚ษ๚ตฤฤมฟืใาิสน ดฉตใมฺฝดฆตฤฝ๐ส๔ถฦฒใี๔ทขฃฌป๗ดฉตใำ๋ึฮงผซฐๅธ๔ฟชฃฌต็ศฦ๗ต็ฦ๘ะิฤผดฟษปึธดีณฃ
หฤกขสนำรฑกฤคต็ศฦ๗ตฤืขาโสยฯ๎
1.นคื๗ต็ันฃบฑกฤคต็ศฦ๗ตฤักำรศกพ๖ำฺสฉผำตฤื๎ธ฿ต็ันฃฌฒขสสฉผำตฤต็ันฒจะฮกขต็ม๗ฒจะฮกขฦตยสกขปทพณฮยถศฃจต็ศฦ๗ฑํรๆฮยถศฃฉกขต็ศมฟตศา๒สตฤำฐฯ์กฃสนำรวฐว๋ฯศผ์ฒ้ต็ศฦ๗มฝถหตฤต็ันฒจะฮกขต็ม๗ฒจะฮบอฦตยสฃจิฺธ฿ฦตณกบฯฃฌิสะํต็ันหๆืลต็ศฦ๗ภเะอตฤฒปอฌถ๘ธฤฑไฃฌฯ๊ฯธืสมฯว๋ฒฮิฤหตร๗ส้ฃฉสวท๑ิฺถ๎ถจึตฤฺ
2.นคื๗ต็ม๗กกอจนต็ศฦ๗ตฤย๖ณๅฃจป๒ฝปม๗ฃฉต็ม๗ตศำฺต็ศมฟCำ๋ต็ันษฯษหูยสตฤณหปฃฌผดI=CกมdV/dtกฃกกำษำฺต็ศฦ๗ดๆิฺห๐บฤฃฌิฺธ฿ฦตป๒ธ฿ย๖ณๅฬ๕ผฯยสนำรสฑฃฌอจนต็ศฦ๗ตฤย๖ณๅฃจป๒ฝปม๗ฃฉต็ม๗ปแสนต็ศฦ๗ืิษํทขศศถ๘ำะฮยษฃฌฝซปแำะศศป๗ดฉฃจรฐัฬกขฦ๐ป๐ฃฉตฤฮฃฯีกฃา๒ดหฃฌต็ศฦ๗ฐฒศซสนำรฬ๕ผฒปฝ๖สถ๎ถจต็ันฃจป๒ภเฑ๐ต็ันฃฉตฤฯึฦฃฌถ๘วาสถ๎ถจต็ม๗ตฤฯึฦกฃกกถ๎ถจต็ม๗ฑปศฯฮชสวำษป๗ดฉฤฃสฝพ๖ถจตฤย๖ณๅต็ม๗ฃจทๅึตต็ม๗ฃฌผดำษdV/dtึธฑ๊ห๙ฯึฦตฤฃฉบอมฌะ๘ต็ม๗ฃจาิทๅทๅึตป๒ำะะงึตฑํสพฃฉื้ณษฃฌตฑสนำรสฑฃฌฑุะ๋ศทะลีโมฝธ๖ต็ม๗ถผิฺิสะํทถฮงึฎฤฺกฃกกิฺธ฿ฦตป๒ธ฿ย๖ณๅฬ๕ผฯยสนำรตฤต็ศฦ๗ฃฌฮารวอฦผ๖พฑ๛ฯฉฤคต็ศฦ๗ป๒CL23Bตฦฌสฝต็ศฦ๗กฃกกCBB81กขCBB81BกขCBB81Aฯตมะพฑ๛ฯฉฤคธ฿ันต็ศฦ๗ธ๘ณ๖มหีผฟีฑศฃจDUTYฃฉฮช15%สฑตฤถ๎ถจทๅทๅึตต็ม๗กฃCBB21กขCBB21BกขCBB21AฯตมะSะฃีต็ศฦ๗ธ๘ณ๖มหถ๎ถจทๅทๅึตต็ม๗กฃิฺศฮบฮว้ฟ๖ฯยถผฒปิสะํณฌนถ๎ถจทๅทๅึตต็ม๗สนำรกฃกกตฑสตผสนคื๗ต็ม๗ฒจะฮำ๋ธ๘ณ๖ตฤฒจะฮฒปอฌสฑฃฌพ๕ฅฤคต็ศฦ๗ิฺืิษํฮยษฮช10กๆป๒ธะกตฤว้ฟ๖ฯยสนำรฃฌพฑ๛ฯฉฤคิฺืิษํฮยษฮช5กๆป๒ธะกตฤว้ฟ๖ฯยสนำรฃฌต็ศฦ๗ฑํรๆฮยถศฒปะํณฌนถ๎ถจษฯฯฮยถศ
ฮๅกขาึึฦต็ิดต็ดลธษศลำรต็ศฦ๗กก
5.1ตฑิฺต็ิด๕รฟ็ฯ฿ต็ยทึะสนำรต็ศฦ๗ภดฯ๛ณิ๋า๔สฑฃฌฒปฝ๖ฝ๖ึปำะีณฃต็ันฃฌปนปแำะา์ณฃย๖ณๅต็ันฃจศ็ษมต็ฃฉทขษ๚ฃฌีโฟษฤปแตผึยต็ศฦ๗รฐัฬป๒ี฿ฦ๐ป๐กฃห๙าิฃฌฟ็ฯ฿ต็ศฦ๗ฦไฐฒศซฑ๊ืผิฺฒปอฌน๚ผาำะัฯธ๑นๆถจกฃว๋สนำรพญนฐฒศซศฯึคตฤX2-MKP X2-MKT CBB6ะอต็ศฦ๗กฃกกฒปิสะํฝซึฑม๗ต็ศฦ๗ำรื๗ฟ็ฯ฿ต็ศฦ๗กฃกก
5.2 X2ภเาึึฦต็ิดต็ดลธษศลำรต็ศฦ๗สสำรำฺิฺต็ศฦ๗สงะงสฑฒปปแตผึย ฮฃฯีตฤณกบฯฃฌศ็ต็ิดฟ็ฯ฿ยทมฌฝำฃฌฟษณะส2.5kVตฤย๖ณๅกฃกก
5.3 Y2ภเาึึฦต็ิดต็ดลธษศลำรต็ศฦ๗สสำรำฺิฺต็ศฦ๗สงะงสฑปแตผึย ฮฃฯีตฤณกบฯฃฌศ็ต็ิดฟ็ฯ฿ยทมฌฝำฃฌฟษณะส5kVตฤย๖ณๅกฃ
ธถเฃ ฃปุตฝถฅฒฟ

     
   
 
Copyright © 2011 ษ๎ฺสะหณต็อจฟฦผผำะฯนซหพกกตุึทฃบนใถซสกษ๎ฺสะม๚ธฺว๘ผชปชฝึตภหฎพถษ็ว๘ฯธ๖ฆนคาตว๘2ถฐ5ยฅ503กกำสฑเฃบ518000กก
ต็ปฐฃบ0755-84703611 กกดซีๆฃบ0755-84703326กกิมICPฑธ09000203บล
กกตใป๗ีโภ๏ธ๘ฮาทขฯ๛ฯข