ื๎ะยฒ๚ฦท ธถเ>>>
RoHS ปทฑฃต็ศฦ๗

X2-MPX ต็ศ

CBB81 ต็ศ

 
 
ผผส๕ึงณึ

ต็ศฦ๗ตฤักำรทฝทจณฃสถ
กกกกทขฑํสฑผไ:2011-4-24 21:22:05กก ื๗ี฿:หณต็อจ
ษ๎ฺหณต็อจกกกกกกกก http://www.szscap.com


ักำรณฃสถ 

ต็ศิฺต็ยทึะสตผสาชณะสตฤต็ันฒปฤณฌนหตฤฤอันึตกฃิฺยหฒจต็ยทึะฃฌต็ศตฤฤอันึตฒปาชะกำฺฝปม๗ำะะงึตตฤ1.42ฑถกฃสนำรต็ฝโต็ศตฤสฑบ๒ฃฌปนาชืขาโีธบผซฒปาชฝำทดกฃ ฒปอฌต็ยทำฆธรักำรฒปอฌึึภเตฤต็ศกฃฟซี๑ปุยทฟษาิักำริฦฤธกขธ฿ฦตฬีดษต็ศฃฌธ๔ึฑม๗ฟษาิักำรึฝฝ้กขตำยฺกขิฦฤธกขต็ฝโกขฬีดษตศต็ศฃฌยหฒจฟษาิักำรต็ฝโต็ศฃฌลิยทฟษาิักำรตำยฺกขึฝฝ้กขฬีดษกขต็ฝโตศต็ศกฃ

ต็ศิฺืฐศ๋ต็ยทวฐาชผ์ฒ้หำะรปำะถฬยทกขถฯยทบอยฉต็ตศฯึฯ๓ฃฌฒขวาบหถิหตฤต็ศึตกฃฐฒืฐตฤสฑบ๒ฃฌาชสนต็ศตฤภเฑ๐กขศมฟกขฤอันตศท๛บลศาืฟดตฝฃฌาิฑใบหสตกฃ 

ถกขต็ศฦ๗ผ์ฒโตฤาปฐใทฝทจ 

1.นฬถจต็ศฦ๗ตฤผ์ฒโ.

กกกกAชฑผ์ฒโ10pFาิฯยตฤะกต็ศ กฃา๒10pFาิฯยตฤนฬถจต็ศฦ๗ศมฟฬซะกฃฌำรอ๒ำรฑํฝ๘ะะฒโมฟฃฌึปฤถจะิตฤผ์ฒ้ฦไสวท๑ำะยฉต็ฃฌฤฺฒฟถฬยทป๒ป๗ดฉฯึฯ๓กฃฒโมฟสฑฃฌฟษักำรอ๒ำรฑํRกม10kตฒฃฌำรมฝฑํฑสทึฑ๐ศฮาโฝำต็ศตฤมฝธ๖าฝลฃฌื่ึตำฆฮชฮว๎ด๓กฃศ๔ฒโณ๖ื่ึต(ึธี๋ฯ๒ำาฐฺถฏ)ฮชมใฃฌิ๒หตร๗ต็ศยฉต็ห๐ปตป๒ฤฺฒฟป๗ดฉกฃ 

Bชฑผ์ฒโ10PFกซ0ชฑ01ฆฬFนฬถจต็ศฦ๗สวท๑ำะณไต็ฯึฯ๓ฃฌฝ๘ถ๘ละถฯฦไบรปตกฃอ๒ำรฑํักำรRกม1kตฒกฃมฝึปศผซนตฤฆยึตพ๙ฮช100าิษฯฃฌวาดฉอธต็ม๗าชะกกฃฟษักำร3DG6ตศะอบลน่ศผซนื้ณษธดบฯนกฃอ๒ำรฑํตฤบ์บอบฺฑํฑสทึฑ๐ำ๋ธดบฯนตฤทขษไผซeบอผฏต็ผซcฯเฝำกฃำษำฺธดบฯศผซนตฤทลด๓ื๗ำรฃฌฐัฑปฒโต็ศตฤณไทลต็นณฬำ่าิทลด๓ฃฌสนอ๒ำรฑํึธี๋ฐฺท๙ถศผำด๓ฃฌดำถ๘ฑใำฺนฒ์กฃำฆืขาโตฤสวฃบิฺฒโสิฒูื๗สฑฃฌฬุฑ๐สวิฺฒโฝฯะกศมฟตฤต็ศสฑฃฌาชทดธดต๗ปปฑปฒโต็ศาฝลฝำดฅAกขBมฝตใฃฌฒลฤร๗ฯิตุฟดตฝอ๒ำรฑํึธี๋ตฤฐฺถฏกฃCชฑถิำฺ0ชฑ01ฆฬFาิษฯตฤนฬถจต็ศฃฌฟษำรอ๒ำรฑํตฤRกม10kตฒึฑฝำฒโสิต็ศฦ๗ำะฮณไต็นณฬาิผฐำะฮฤฺฒฟถฬยทป๒ยฉต็ฃฌฒขฟษธ๙พึธี๋ฯ๒ำาฐฺถฏตฤท๙ถศด๓ะกนภผฦณ๖ต็ศฦ๗ตฤศมฟกฃ 


2.ต็ฝโต็ศฦ๗ตฤผ์ฒโ
กกกกAชฑา๒ฮชต็ฝโต็ศตฤศมฟฝฯาปฐในฬถจต็ศด๓ตรถเฃฌห๙าิฃฌฒโมฟสฑฃฌำฆี๋ถิฒปอฌศมฟักำรบฯสสตฤมฟณฬกฃธ๙พพญั้ฃฌาปฐใว้ฟ๖ฯยฃฌ1กซ47ฆฬFผไตฤต็ศฃฌฟษำรRกม1kตฒฒโมฟฃฌด๓ำฺ47ฆฬFตฤต็ศฟษำรRกม100ตฒฒโมฟกฃ

กกกกBชฑฝซอ๒ำรฑํบ์ฑํฑสฝำธบผซฃฌบฺฑํฑสฝำีผซฃฌิฺธีฝำดฅตฤหฒผไฃฌอ๒ำรฑํึธี๋ผดฯ๒ำาฦซืชฝฯด๓ฦซถศ(ถิำฺอฌาปต็ื่ตฒฃฌศมฟิฝด๓ฃฌฐฺท๙ิฝด๓)ฃฌฝำืลึ๐ฝฅฯ๒ื๓ปุืชฃฌึฑตฝอฃิฺฤณาปฮปึรกฃดหสฑตฤื่ึตฑใสวต็ฝโต็ศตฤีฯ๒ยฉต็ื่ฃฌดหึตยิด๓ำฺทดฯ๒ยฉต็ื่กฃสตผสสนำรพญั้ฑํร๗ฃฌต็ฝโต็ศตฤยฉต็ื่าปฐใำฆิฺผธฐูkฆธาิษฯฃฌท๑ิ๒ฃฌฝซฒปฤีณฃนคื๗กฃิฺฒโสิึะฃฌศ๔ีฯ๒กขทดฯ๒พ๙ฮณไต็ตฤฯึฯ๓ฃฌผดฑํี๋ฒปถฏฃฌิ๒หตร๗ศมฟฯ๛สงป๒ฤฺฒฟถฯยทฃปศ็น๛ห๙ฒโื่ึตบะกป๒ฮชมใฃฌหตร๗ต็ศยฉต็ด๓ป๒าัป๗ดฉห๐ปตฃฌฒปฤิูสนำรกฃCชฑถิำฺีกขธบผซฑ๊ึพฒปร๗ตฤต็ฝโต็ศฦ๗ฃฌฟษภ๛ำรษฯส๖ฒโมฟยฉต็ื่ตฤทฝทจผำาิละฑ๐กฃผดฯศศฮาโฒโาปฯยยฉต็ื่ฃฌผวืกฦได๓ะกฃฌศปบ๓ฝปปปฑํฑสิูฒโณ๖าปธ๖ื่ึตกฃมฝดฮฒโมฟึะื่ึตด๓ตฤฤวาปดฮฑใสวีฯ๒ฝำทจฃฌผดบฺฑํฑสฝำตฤสวีผซฃฌบ์ฑํฑสฝำตฤสวธบผซกฃDชฑสนำรอ๒ำรฑํต็ื่ตฒฃฌฒษำรธ๘ต็ฝโต็ศฝ๘ะะีกขทดฯ๒ณไต็ตฤทฝทจฃฌธ๙พึธี๋ฯ๒ำาฐฺถฏท๙ถศตฤด๓ะกฃฌฟษนภฒโณ๖ต็ฝโต็ศตฤศมฟกฃ


3.ฟษฑไต็ศฦ๗ตฤผ์ฒโ
กกกกAชฑำรสึวแวแะถฏืชึแฃฌำฆธะพ๕สฎทึฦฝปฌฃฌฒปำฆธะพ๕ำะสฑหษสฑฝ๔ษ๕ึมำะฟจึอฯึฯ๓กฃฝซิุึแฯ๒วฐกขบ๓กขษฯกขฯยกขื๓กขำาตศธ๗ธ๖ทฝฯ๒อฦถฏสฑฃฌืชึแฒปำฆำะหษถฏตฤฯึฯ๓กฃBชฑำราปึปสึะถฏืชึแฃฌมําปึปสึวแรถฏฦฌื้ตฤอโิตฃฌฒปำฆธะพ๕ำะศฮบฮหษอัฯึฯ๓กฃืชึแำ๋ถฏฦฌึฎผไฝำดฅฒปมผตฤฟษฑไต็ศฦ๗ฃฌสวฒปฤิูผฬะ๘สนำรตฤกฃCชฑฝซอ๒ำรฑํึรำฺRกม10kตฒฃฌาปึปสึฝซมฝธ๖ฑํฑสทึฑ๐ฝำฟษฑไต็ศฦ๗ตฤถฏฦฌบอถจฦฌตฤาณ๖ถหฃฌมําปึปสึฝซืชึแปบปบะถฏผธธ๖ภดปุฃฌอ๒ำรฑํึธี๋ถผำฆิฺฮว๎ด๓ฮปึรฒปถฏกฃิฺะถฏืชึแตฤนณฬึะฃฌศ็น๛ึธี๋ำะสฑึธฯ๒มใฃฌหตร๗ถฏฦฌบอถจฦฌึฎผไดๆิฺถฬยทตใฃปศ็น๛ล๖ตฝฤณาปฝวถศฃฌอ๒ำรฑํถมสฒปฮชฮว๎ด๓ถ๘สวณ๖ฯึาปถจื่ึตฃฌหตร๗ฟษฑไต็ศฦ๗ถฏฦฌำ๋ถจฦฌึฎผไดๆิฺยฉต็ฯึฯ๓

ธถเฃ ฃปุตฝถฅฒฟ

     
   
 
Copyright © 2011 ษ๎ฺสะหณต็อจฟฦผผำะฯนซหพกกตุึทฃบนใถซสกษ๎ฺสะม๚ธฺว๘ผชปชฝึตภหฎพถษ็ว๘ฯธ๖ฆนคาตว๘2ถฐ5ยฅ503กกำสฑเฃบ518000กก
ต็ปฐฃบ0755-84703611 กกดซีๆฃบ0755-84703326กกิมICPฑธ09000203บล
กกตใป๗ีโภ๏ธ๘ฮาทขฯ๛ฯข