ื๎ะยฒ๚ฦท ธถเ>>>
RoHS ปทฑฃต็ศฦ๗

X2-MPX ต็ศ

CBB81 ต็ศ

 
 
ผผส๕ึงณึ

ทจภญต็ศะกณฃสถ
กกกกทขฑํสฑผไ:2011-4-23 20:52:15กก ื๗ี฿:หณต็อจ
ษ๎ฺหณต็อจกกกกกกกก http://www.szscap.com


1. ผ๒ฝ้ 

ร๛ณฦฃบทจภญต็ศฃฌา๒ฮชฦไศมฟฮชทจภญผถห๙าิณฦฦไฮชทจภญต็ ศกฃทจภญสวต็ศตฤตฅฮปฃฌ1Fตศำฺ106µFฃฌาฒตศำฺ1012PFกฃ 

ณฌผถต็ศกฃา๒ฮชฯเถิำฺฦไหึึภเตฤต็ศภดหตฃฌฦไศมฟิถิถด๓ำฺฑ๐ตฤต็ศฃฌฟษด๏ตฝทจภญผถฃฌห๙าิฝะณฌผถต็ศกฃ 

หซต็ฒใต็ศกฃิฺึฦิ์นคาีษฯฃฌต็ศำษถฒใผซฦฌื้ณษกฃต็บษิฺผซฦฌษฯตฤปภดๆดขมหต็มฟกฃห๙าิำะดหร๛ณฦกฃ 

ปฦฝ๐ต็ศฃบา๒ฮชต็ศธีรๆสะสฑผธ๑ฝฯธ฿ฃฌห๙าิฝะปฦฝ๐ต็ศกฃ 
ีโหฤึึฝะทจึธตฤสวาปึึฒ๚ฦทกฃ 

2.ทึภเ 

ดำผำนคนคาีษฯภดหตฃฌำะฟสฝบอพํศฦสฝถึึฃฌดำฒฤมฯื้ณษษฯภดหตฃฌำะหฎฯตบอำะป๚ฯตถึึกฃดำะฮืดษฯทึำะฟสฝบอึ๙สฝบอทฝะอกฃฒปอฌึึภเตฤฒ๚ฦทธ๗ำะฒปอฌตฤะิฤผฐำฆำรณกห๙กฃ 

3.บธฝลภเะอ 

ณฃผ๛ตฤฟสฝต็ศบธฝลภเะอV,H,Cะอ. 

4.ป๙ฑพะิฤ 

ฒฮส 

ต็ันกฃึธตฤสวิสะํณไต็ตฤื๎ธ฿ต็ันกฃีโสวำษฒฤมฯฬุะิพ๖ถจตฤกฃณไต็ต็ันณคสฑผไณฌนถ๎ถจึตฟษฤาฦ๐ต็ศสงะงกฃ 

ศมฟฃบถ๎ถจต็ันฯยตฤต็มฟฃฌอจณฃำรทจภญภดฑํสพกฃต็ันิฝตอฃฌศมฟิฝะกกฃถถผณษีฑศนุฯตกฃ 

ฤฺื่ฃบึธตฤสวดฎมชตศะงต็ื่ฃฌฒโมฟสวำรฒ๚ษ๚ฦตยสฮช1kHzฝปม๗ต็ันตฤฤฺื่าวภดฒโมฟตฤกฃฤฺื่ตฤด๓ะกำ๋ณไต็กขทลต็ต็ม๗ำะึฑฝำตฤนุฯตกฃฤฺื่ิฝะกฃฌณไต็กขทลต็ต็ม๗ฟษาิด๏ตฝิฝด๓ฃฌทดึฎฃฌฤฺื่ิฝด๓ฃฌฟษาิด๏ตฝตฤณไต็กขทลต็ต็ม๗ิฝะกกฃฯเำฆตุฃฌณไต็สฑผไปแัำณคกฃ 

ณไทลต็ต็ม๗ฃบดหฒฮสำ๋ฤฺื่ำะึฑฝำนุฯตกฃต็ม๗ด๓ฃฌณไทลต็หูถศฟ์กฃต็ม๗ะกฃฌณไทลต็หูถศยกฃศมฟะกตฤต็ศณไทลต็ต็ม๗ะกฃปศมฟด๓ตฤต็ศฃฌณไทลต็ต็ม๗ด๓กฃรฟึึต็ศถผำะื๎ด๓ิสะํณไทลต็ต็ม๗ฃฌพ฿ฬๅสพผ๛นๆธ๑ส้กฃ 

ยฉต็ม๗ฃบึธตฤสวธกณไืดฬฌฯยตฤฮศถจต็ม๗ฃฌาิฮานซหพษ๚ฒ๚ตฤ5.5V/0.33Fฮชภฃฌ50ฆฬA@5.5Vกฃต็ศศมฟิฝด๓ฃฌฦไยฉต็ม๗ิฝด๓กฃ 

ืิทลต็ฃบทจภญต็ศถผำะืิทลต็ฯึฯ๓ฃฌืิทลต็ยสาชธ฿ำฺต็ณุกฃ 

สูรฃบต็ศิฺีณฃสนำรฬ๕ผฯยตฤสูราชิถิถธ฿ำฺณไต็ต็ณุฃฌอจณฃว้ฟ๖ฯยฮชสฎอ๒ดฮาิษฯกฃฐ้หๆืลสนำรดฮสตฤัำณคฃฌศมฟปแฯยฝตกฃ 

ทลต็ฦฝฬจฃบต็ศฮทลต็ฦฝฬจฃฌต็ันหๆทลต็สฑผไณสฯ฿ะิฯยฝตกฃีโตใำ๋ต็ณุฒปอฌกฃ 

ฮยถศฃบต็ศสนำรตฤฮยถศทถฮงสว-20กๆ~+70กๆฃฌดหตใะิฤฒปศ็ฮขทจผถตฤต็ศกฃฮขทจผถตฤต็ฝโต็ศฟษด๏ตฝ105กๆฃฌดขดๆฮยถศทถฮงฮช-20กๆ~+45กๆกฃ
ธถเฃ ฃปุตฝถฅฒฟ

     
   
 
Copyright © 2011 ษ๎ฺสะหณต็อจฟฦผผำะฯนซหพกกตุึทฃบนใถซสกษ๎ฺสะม๚ธว๘ฒผผชี๒ณคม๚นคาตว๘กกำสฑเฃบ518000กก
ต็ปฐฃบ0755-84703611 กกดซีๆฃบ0755-84703326กกิมICPฑธ09000203บล
กกตใป๗ีโภ๏ธ๘ฮาทขฯ๛ฯข