ื๎ะยฒ๚ฦท ธถเ>>>
RoHS ปทฑฃต็ศฦ๗

X2-MPX ต็ศ

CBB81 ต็ศ

 
 
ผผส๕ึงณึ

ึยนใด๓ะยภฯฟอปงฃก
กกกกทขฑํสฑผไ:2009-9-15กก ื๗ี฿:หณต็อจ
ษ๎ฺหณต็อจกกกกกกกก http://www.szscap.com


ฤ๚บรฃก

    สืฯศธะะปฤ๚นโมูฮานซหพอ๘ีพฃฌิฺดหฮาฝ๗ด๚ฑํศซฬๅิฑนคฯ๒ด๓ผาึยาิวืวะตฤฮสบ๒บอณฯึฟตฤืฃิธฃฌืฃด๓ผาษ๚าโะหยกกขฒฦิดนใฝ๘กขษํฬๅฝกฟตกขอ๒สยศ็าโฃก

    ฮานซหพฮชทฝฑใด๓ผาิฺอ๘ษฯฝ๘ะะฝปม๗ฬุษ่มขอ๘ีพวใฬฤ๚ตฤฝจา้ฃฌป๒ฬแนฉฯเนุต็ศฦ๗ทฝรๆตฤัถฯขฃฌป๒ดำฮารวตฤอ๘ีพษฯีาตฝฤ๚ห๙ะ่าชตฤฒ๚ฦทบอผผส๕ทฮ๑ฃฌศรฮารวะฏฦ๐สึภดนฒดดฮดภดกฃ
ธถเฃ ฃปุตฝถฅฒฟ

     
   
 
Copyright © 2011 ษ๎ฺสะหณต็อจฟฦผผำะฯนซหพกกตุึทฃบนใถซสกษ๎ฺสะม๚ธฺว๘ผชปชฝึตภหฎพถษ็ว๘ฯธ๖ฆนคาตว๘2ถฐ5ยฅ503กกำสฑเฃบ518000กก
ต็ปฐฃบ0755-84703611 กกดซีๆฃบ0755-84703326กกิมICPฑธ09000203บล
กกตใป๗ีโภ๏ธ๘ฮาทขฯ๛ฯข